تمدید مجوز احداث بنا در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی

حوزه و مسئول ارائه خدمت

حوزه فنی ( آقای صباح )   شماره تماس :   ۳۱۲۷۲۰۲۱

مراحل فرآیند خدمت
مدت زمان انجام خدمت

۱۰ روز

قوانین و مقررات

بند  ۱   فصل  د  دفترچه قرارداد  :

رعایت ضوابط ساخت و ساز و نداشتن تخلف احتمالی

بند  ۱   فصل  د  دفترچه قرارداد  :    رعایت ضوابط ساخت و ساز و نداشتن تخلف احتمالی

جهت تمدید مجوز احداث بنا ارائه تمدید نامه قرارداد نظارت مهندس ناظر و تمدید بیمه نامه ضروری است.

مدارک و فرم های مورد نیاز
استعلام های مورد نیاز

عدم بدهی به شرکت شهرک های صنعتی و شرکت خدماتی شهرک

هزینه دریافت خدمت

پرداخت مبلغ بدهی به شرکت شهرک های صنعتی و شرکت خدماتی شهرک

پاسخ به سوالات متداول این خدمت