عنوان خدمت اصلی : صدور معرفی نامه جهت ضمانت نامه های اعتباری برای صنایع کوچک و متوسط و واحدهای مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ( شناسه خدمت : ۱۳۰۹۱۷۳۵۰۰۰ )

حوزه و مسئول ارائه خدمت

حوزه صنایع کوچک ( آقای شهیدی )  شماره تماس : ۳۱۲۷۲۰۳۵

مراحل فرآیند انجام خدمت
مدت زمان انجام خدمت

(  ۳۰-۲۰   روز  )

قوانین و مقررات

________________

مدارک و فرم های مورد نیاز
استعلام های مورد نیاز

بانک عامل –   استعلام از دسته چک ها

هزینه دریافت خدمت

________________

پاسخ به سوالات متداول این خدمت

    مشاهده نظرات و پیشنهادات این خدمت

    ________________