یلیبایبایقبایبایفتیفلراددلراذلبرارادممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم کسب رتبه دستگاه برتر در ارزیابی عملکرد شرکت های استانی در سال 1398 به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی کرمان ، مجید غفاری مدیرعامل این شرکت
عنوان نمود شرکت شهرکهای صنعتی کرمان با اتمام فرآیند ارزیابی عملکرد شرکت های استانی
در سال 1398 بر اساس شاخص های اصلاح ساختارسازمانی ، توسعه دولت الکترونیک ،
مدیریت سرمایه انسانی ، مدیریت بهره وری ، توسعه فرهنگ سازمان ، ارتقاء سلامت اداری ،
صیانت از حقوق مردم و نظام مدیریت عملکرد بین 31 استان کشور حائز رتبه برتر گردید .
امید پشت چرخ دنده‌ها نهفته است

تا انتخابات

  بازرسیسایر خدمات
  ۱۳۰۴۱۷۵۲۰۰۰
  بازرسی و رسیدگی به شکایات کلیه ذینفعان مرتبط با شهرکها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
  مالیحوزه مالی
  ۱۳۰۹۱۷۴۷۰۰۰
  ارائه وضعیت مالی به طرف قرارداد حق بهره برداری در شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
  ۱۳۰۹۱۷۳۱۱۰۰
  صدور و ارائه قبوض فاضلاب بها
  ۱۳۰۹۱۷۳۱۱۰۱
  صدور و ارائه قبوض آب بها
  ۱۳۰۹۱۷۳۱۱۰۲
  صدور و ارائه قبوض حق شارژ
  حقوقیحوزه حقوقی
  ۱۳۰۹۱۷۴۹۰۰۰
  انتقال قطعی سند مالکیت طرف قرارداد حق بهره برداری در شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
  ۱۳۰۹۱۷۳۴۰۰۰
  صدور معرفی نامه بانک جهت ترهین واحدهای مستقر در شهرکها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
  ۱۳۰۹۱۷۵۰۰۰۰
  صدور مجوز جانشینی بانک در قراردادهای حق بهره برداری در شهرکها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
  فنیحوزه فنی
  ۱۳۰۹۱۷۲۹۱۰۰
  صدور مجوز احداث بنا در شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
  ۱۳۰۹۱۷۲۹۱۰۱
  تمدید مجوز احداث بنا در شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
  ۱۳۰۹۱۷۲۹۱۰۲
  صدور گواهی ساخت و ساز در شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
  ۱۳۰۹۱۷۲۹۱۰۳
  صدور گواهی پایان کار در شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
  ۱۳۰۹۱۷۳۱۱۰۳
  صدور معرفی نامه انشعاب فاضلاب برای واحدهای مستقر در شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
  ۱۳۰۹۱۷۲۸۱۰۰
  صدور پروانه تأسیس شهرک ها و نواحی صنعتی غیر دولتی
  ۱۳۰۹۱۷۲۸۱۰۱
  تمدید پروانه تأسیس شهرک ها و نواحی صنعتی غیر دولتی
  ۱۳۰۹۱۷۲۸۱۰۲
  صدور پروانه بهره برداری شهرک ها و نواحی صنعتی غیر دولتی
  ۱۳۰۹۱۷۲۸۱۰۳
  ابطال پروانه تأسیس شهرک ها و نواحی صنعتی غیر دولتی
  ۱۳۰۹۱۷۲۸۱۰۴
  ابطال پروانه بهره برداری شهرک ها و نواحی صنعتی غیر دولتی
  ۱۳۰۹۱۷۲۸۱۰۵
  صدور پروانه توسعه شهرک ها و نواحی صنعتی غیر دولتی
  ۱۳۰۹۱۷۲۸۱۰۶
  تمدید پروانه توسعه شهرک ها و نواحی صنعتی غیر دولتی
  ۱۳۰۹۱۷۲۸۱۰۷
  صدور پروانه بهره برداری توسعه شهرک ها و نواحی صنعتی غیر دولتی
  ۱۳۰۹۱۷۲۸۱۰۸
  ابطال پروانه توسعه شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی
  ۱۳۰۹۱۷۲۸۱۰۹
  ابطال پروانه بهره برداری توسعه شهرک ها و نواحی صنعتی غیر دولتی
  صنایع کوچکحوزه برنامه ریزی
  ۱۳۰۹۱۷۲۶۰۰۰

  صدور مجوز حق بهره برداری از زمین ، اعیانی و تأسیسات شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و تحویل زمین

  ۱۳۰۱۱۷۴۶۰۰۰
  اعطای مشوقات به طرف قرارداد حق بهره برداری در شهرکها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
  ۱۳۰۹۱۷۴۸۰۰۰
  تسویه حساب انصراف از قرارداد حق بهره برداری در شهرکها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
  ۱۳۰۹۱۷۲۷۱۰۲
  صدور مجوز تجمیع قرارداد در شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
  ۱۳۰۹۱۷۲۷۱۰۳
  صدور مجوز تفکیک قرارداد در شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
  ۱۳۰۹۱۷۲۷۱۰۰
  صدور مجوز نقل و انتقال قرارداد در شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
  ۱۳۰۹۱۷۲۷۱۰۱
  صدور مجوز تغییر نام قرارداد در شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
  ۱۳۰۹۱۷۲۷۱۰۴
  صدور دفترچه قرارداد المثنی در شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
  ۱۳۰۹۱۷۳۰۰۰۰
  مجوز تغییر کاربری / تغییر فعالیت واحدهای مستقر در شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
  ۱۳۰۹۱۷۳۱۱۰۳
  صدور معرفی نامه انشعاب آب برای واحدهای مستقر در شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
  ۱۳۰۹۱۷۳۱۱۰۳
  صدور معرفی نامه انشعاب برق برای واحدهای مستقر در شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
  ۱۳۰۹۱۷۳۱۱۰۳
  صدور معرفی نامه انشعاب تلفن برای واحدهای مستقر در شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
  ۱۳۰۹۱۷۳۱۱۰۳
  صدور معرفی نامه انشعاب گاز برای واحدهای مستقر در شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
  ۱۳۰۸۱۷۳۹۰۰۰
  اجرای طرح های پژوهشی مرتبط با صنایع کوچک و متوسط و شهرکها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
  حوزه برنامه ریزیحوزه صنایع کوچک
  ۱۳۰۱۱۷۳۲۰۰۰
  صدور مجوز ارائه تسهیلات در قالب کمک های فنی اعتباری و وجوه اداره شده به صنایع کوچک و متوسط
  ۱۳۰۹۱۷۳۵۰۰۰
  صدور معرفی نامه جهت ضمانت نامه های اعتباری برای صنایع کوچک و متوسط و واحدهای مستقر در شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
  ۱۳۰۴۱۷۵۱۰۰۰
  اطلاع رسانی امور مرتبط با صنایع کوچک و متوسط و شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
  ۱۳۰۱۱۷۴۴۰۰۰
  حمایت از ایجاد و توسعه کنسرسیوم های صادراتی و شرکت های مدیریت صادرات
  ۱۳۰۱۱۷۴۱۰۰۰
  حمایت و راهبری پروژه های صنایع کوچک و متوسط از طریق مرکز مبادله پیمانکاری در خوشه های کسب و کار
  ۱۳۰۹۱۷۴۰۰۰۰
  صدور معرفی نامه جهت پذیرش صنایع کوچک و متوسط و واحدهای مستقر در شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی در بورس کالا و فرابورس
  ۱۳۰۱۱۷۴۳۰۰۰
  شناسایی و راهبری و حمایت از توسعه خوشه های کسب و کار
  ۱۳۰۱۱۷۳۳۰۰۰
  استقرار متقاضیان در مراکز خدمات فن آوری و کسب و کار شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
  ۱۳۰۱۱۷۴۲۰۰۰
  حمایت از ارائه خدمات فناورانه به صنایع کوچک و متوسط و واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و ذینفعان خوشه های کسب و کار
  ۱۳۰۹۱۷۴۵۰۰۰
  ارائه خدمات مشاوره ای به واحدهای صنعتی مستقردر شهرک ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، صنایع کوچک و متوسط و ذینفعان خوشه های کسب و کار
  ۱۳۰۱۱۷۳۷۰۰۰
  برگزاری تورهای صنعتی و اعزام نمایندگان صنایع کوچک و متوسط و واحدهای مستقر در شهرکها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به خارج از کشور
  ۱۳۰۸۱۷۳۸۰۰۰
  حمایت از پایان نامه های دانشجویی مرتبط با صنایع مستقر در شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
  ۱۸۰۵۱۷۳۶۰۰۰
  آموزش شاغلین صنایع کوچک و متوسط و واحدهای مستقر در شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و ذینفعان خوشه های کسب و کار

  با عضویت در خبرنامه، سریع تر اخبار و آگهی ها را دریافت نمایید