بازرسیسایر خدمات
۱۳۰۴۱۷۵۲۰۰۰
بازرسی و رسیدگی به شکایات کلیه ذینفعان مرتبط با شهرکها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
مالیحوزه مالی
۱۳۰۹۱۷۴۷۰۰۰
ارائه وضعیت مالی به طرف قرارداد حق بهره برداری در شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
۱۳۰۹۱۷۳۱۱۰۰
صدور و ارائه قبوض فاضلاب بها
۱۳۰۹۱۷۳۱۱۰۱
صدور و ارائه قبوض آب بها
۱۳۰۹۱۷۳۱۱۰۲
صدور و ارائه قبوض حق شارژ
حقوقیحوزه حقوقی
۱۳۰۹۱۷۴۹۰۰۰
انتقال قطعی سند مالکیت طرف قرارداد حق بهره برداری در شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
۱۳۰۹۱۷۳۴۰۰۰
صدور معرفی نامه بانک جهت ترهین واحدهای مستقر در شهرکها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
۱۳۰۹۱۷۵۰۰۰۰
صدور مجوز جانشینی بانک در قراردادهای حق بهره برداری در شهرکها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
فنیحوزه فنی
۱۳۰۹۱۷۲۹۱۰۰
صدور مجوز احداث بنا در شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
۱۳۰۹۱۷۲۹۱۰۱
تمدید مجوز احداث بنا در شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
۱۳۰۹۱۷۲۹۱۰۲
صدور گواهی ساخت و ساز در شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
۱۳۰۹۱۷۲۹۱۰۳
صدور گواهی پایان کار در شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
۱۳۰۹۱۷۳۱۱۰۳
صدور معرفی نامه انشعاب فاضلاب برای واحدهای مستقر در شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
۱۳۰۹۱۷۲۸۱۰۰
صدور پروانه تأسیس شهرک ها و نواحی صنعتی غیر دولتی
۱۳۰۹۱۷۲۸۱۰۱
تمدید پروانه تأسیس شهرک ها و نواحی صنعتی غیر دولتی
۱۳۰۹۱۷۲۸۱۰۲
صدور پروانه بهره برداری شهرک ها و نواحی صنعتی غیر دولتی
۱۳۰۹۱۷۲۸۱۰۳
ابطال پروانه تأسیس شهرک ها و نواحی صنعتی غیر دولتی
۱۳۰۹۱۷۲۸۱۰۴
ابطال پروانه بهره برداری شهرک ها و نواحی صنعتی غیر دولتی
۱۳۰۹۱۷۲۸۱۰۵
صدور پروانه توسعه شهرک ها و نواحی صنعتی غیر دولتی
۱۳۰۹۱۷۲۸۱۰۶
تمدید پروانه توسعه شهرک ها و نواحی صنعتی غیر دولتی
۱۳۰۹۱۷۲۸۱۰۷
صدور پروانه بهره برداری توسعه شهرک ها و نواحی صنعتی غیر دولتی
۱۳۰۹۱۷۲۸۱۰۸
ابطال پروانه توسعه شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی
۱۳۰۹۱۷۲۸۱۰۹
ابطال پروانه بهره برداری توسعه شهرک ها و نواحی صنعتی غیر دولتی
صنایع کوچکحوزه برنامه ریزی
۱۳۰۹۱۷۲۶۰۰۰

صدور مجوز حق بهره برداری از زمین ، اعیانی و تأسیسات شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و تحویل زمین

۱۳۰۱۱۷۴۶۰۰۰
اعطای مشوقات به طرف قرارداد حق بهره برداری در شهرکها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
۱۳۰۹۱۷۴۸۰۰۰
تسویه حساب انصراف از قرارداد حق بهره برداری در شهرکها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
۱۳۰۹۱۷۲۷۱۰۲
صدور مجوز تجمیع قرارداد در شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
۱۳۰۹۱۷۲۷۱۰۳
صدور مجوز تفکیک قرارداد در شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
۱۳۰۹۱۷۲۷۱۰۰
صدور مجوز نقل و انتقال قرارداد در شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
۱۳۰۹۱۷۲۷۱۰۱
صدور مجوز تغییر نام قرارداد در شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
۱۳۰۹۱۷۲۷۱۰۴
صدور دفترچه قرارداد المثنی در شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
۱۳۰۹۱۷۳۰۰۰۰
مجوز تغییر کاربری / تغییر فعالیت واحدهای مستقر در شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
۱۳۰۹۱۷۳۱۱۰۳
صدور معرفی نامه انشعاب آب برای واحدهای مستقر در شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
۱۳۰۹۱۷۳۱۱۰۳
صدور معرفی نامه انشعاب برق برای واحدهای مستقر در شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
۱۳۰۹۱۷۳۱۱۰۳
صدور معرفی نامه انشعاب تلفن برای واحدهای مستقر در شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
۱۳۰۹۱۷۳۱۱۰۳
صدور معرفی نامه انشعاب گاز برای واحدهای مستقر در شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
۱۳۰۸۱۷۳۹۰۰۰
اجرای طرح های پژوهشی مرتبط با صنایع کوچک و متوسط و شهرکها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
حوزه برنامه ریزیحوزه صنایع کوچک
۱۳۰۱۱۷۳۲۰۰۰
صدور مجوز ارائه تسهیلات در قالب کمک های فنی اعتباری و وجوه اداره شده به صنایع کوچک و متوسط
۱۳۰۹۱۷۳۵۰۰۰
صدور معرفی نامه جهت ضمانت نامه های اعتباری برای صنایع کوچک و متوسط و واحدهای مستقر در شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
۱۳۰۴۱۷۵۱۰۰۰
اطلاع رسانی امور مرتبط با صنایع کوچک و متوسط و شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
۱۳۰۱۱۷۴۴۰۰۰
حمایت از ایجاد و توسعه کنسرسیوم های صادراتی و شرکت های مدیریت صادرات
۱۳۰۱۱۷۴۱۰۰۰
حمایت و راهبری پروژه های صنایع کوچک و متوسط از طریق مرکز مبادله پیمانکاری در خوشه های کسب و کار
۱۳۰۹۱۷۴۰۰۰۰
صدور معرفی نامه جهت پذیرش صنایع کوچک و متوسط و واحدهای مستقر در شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی در بورس کالا و فرابورس
۱۳۰۱۱۷۴۳۰۰۰
شناسایی و راهبری و حمایت از توسعه خوشه های کسب و کار
۱۳۰۱۱۷۳۳۰۰۰
استقرار متقاضیان در مراکز خدمات فن آوری و کسب و کار شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
۱۳۰۱۱۷۴۲۰۰۰
حمایت از ارائه خدمات فناورانه به صنایع کوچک و متوسط و واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و ذینفعان خوشه های کسب و کار
۱۳۰۹۱۷۴۵۰۰۰
ارائه خدمات مشاوره ای به واحدهای صنعتی مستقردر شهرک ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، صنایع کوچک و متوسط و ذینفعان خوشه های کسب و کار
۱۳۰۱۱۷۳۷۰۰۰
برگزاری تورهای صنعتی و اعزام نمایندگان صنایع کوچک و متوسط و واحدهای مستقر در شهرکها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به خارج از کشور
۱۳۰۸۱۷۳۸۰۰۰
حمایت از پایان نامه های دانشجویی مرتبط با صنایع مستقر در شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
۱۸۰۵۱۷۳۶۰۰۰
آموزش شاغلین صنایع کوچک و متوسط و واحدهای مستقر در شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و ذینفعان خوشه های کسب و کار

با عضویت در خبرنامه، سریع تر اخبار و آگهی ها را دریافت نمایید