مدیران و معاونین

معاونین

مهدی سلطانی راد
معاون صنایع کوچک و
عضو اصلی موظف هیات مدیره
۰۳۴-۳۱۲۷۲۰۳۰
وحید روحی
معاون پشتیبانی
۰۳۴-۳۱۲۷۲۰۳۹
حسین معاذالهی
معاون فنی و
عضو اصلی موظف هیات مدیره
۰۳۴-۳۱۲۷۲۰۱۰
مدیران
سجاد بابایی
مدیر حقوقی
۰۳۴-۳۱۲۷۲۰۳۱
عبدالکریم هادی زاده
مدیر حراست
۰۳۴-۳۱۲۷۲۰۲۹
محسن امیری
مدیر امور مالی
۰۳۴-۳۱۲۷۲۰۵۴
حمید نمکی
مدیر HSE
۰۳۴-۳۱۲۷۲۰۲۰