محمد یکتای سندی
معاون توسعه مدیریت و منابع
۰۳۴-۳۱۲۷۲۰۳۹
ایمیل : 
yekta.mohamad99@yahoo.com
مدرک تحصیلی : لیسانس
سوابق شغلی:
کارشناس ایمنی وبهداشت
رئیس گروه پشتیبانی

فاطمه مزراعی
معاون فنی
۰۳۴-۳۱۲۷۲۰۱۰
ایمیل :
famazraie@gmail.com
مدرک تحصیلی : لیسانس
سوابق شغلی:
رئیس گروه زیربنایی و کنترل پروژه
معاون فنی

حمید نمکی
معاون برنامه ریزی
۳۱۲۷۲۰۴۳ ۰۳۴
ایمیل : 
hamiddddd1353@gmail.com
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
سوابق شغلی :
مدیر ایمنی و بهداشت
معاون برنامه ریزی

غلامعباس شریف آبادی
معاون صنایع کوچک 
۰۳۴-۳۱۲۷۲۰۳۰
ایمیل : 
a.sharifabadi23@gmail.com
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
سوابق شغلی :
رئیس گروه توسعه بنگاه ها و کارآفرینی
معاون صنایع کوچک

 

 

 

 

 

 

 

 

محسن امیری
ذیحساب و مدیر امور مالی
۰۳۴-۳۱۲۷۲۰۵۴
ایمیل :
m.amiri1259@gmail.com
سابقه کار : ۱۴ سال
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس

عبدالکریم هادی زاده
مدیر حراست
۰۳۴-۳۱۲۷۲۰۲۹
ایمیل :
sarachehnaz@yahoo.com
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:
مدیر حراست

مهدی سلطانی راد
مدیر ایمنی،بهداشت، محیط زیست و انرژی
۰۳۴-۳۱۲۷۲۰۲۰
ایمیل :
soltaniraad@gmail.com
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس
سوابق شغلی:
معاون صنایع کوچک
سرپرست و مدیر HSEE
عضو موظف هیات مدیره

مهدیه رشیدی
مدیر حقوقی و قراردادها
۰۳۴-۳۱۲۷۲۰۳۱
ایمیل :
mrashidi2047@gmail.com
سابقه کار : ۹ سال
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس

 

 

 

زینب جباری شاهزاده محمدی
مدیر امور متقاضیان
۰۳۴-۳۱۲۷۲۰۸۲
ایمیل : 
z.jabbari90@gmail
سابقه کار : ۱۷ سال
مدرک تحصیلی : لیسانس

فرزانه اکبری
مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
۰۳۴-۳۱۲۷۲۰۷۱
ایمیل : 
farzanehakbari1480@gmil.com
سابقه کار : ۱۸ سال
مدرک تحصیلی : لیسانس
ندا فصیح زاده
مدیر برنامه ریزی و طرح ها
۰۳۴-۳۱۲۷۲۱۰۵
ایمیل : 
neda.fasih@gmail.com
سابقه کار : ۱۷ سال
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
مالک شهیدی زندی
مدیرتامین مالی و توسعه بازار
۰۳۴-۳۱۲۷۲۰۳۵
ایمیل : 
malekshahidi1361@gmail.com
سابقه کار : ۱۷ سال
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس

 

سعید رشیدی
مدیر توسعه صنعتی و فناوری
۰۳۴-۴۲۳۰۳۸۰۰
ایمیل :

سابقه کار : ۱۸ سال
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس

سامان صباح
مدیر نظارت و ارزیابی فنی
۰۳۴-۳۱۲۷۲۰۲۴
ایمیل :

سابقه کار : ۱۹ سال
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس
حسین مومنی رق ابادی
مدیرفنی و پیمانها
۰۳۴-۳۱۲۷۲۰۲۲
ایمیل :

سابقه کار : ۱۸ سال
مدرک تحصیلی:لیسانس

حامد همدانی زاده
مدیر شهرکها و نواحی صنعتی منطقه ۱
۰۳۴-۳۱۲۷۲۰۳۲
ایمیل :

سابقه کار : ۲۰سال
مدرک تحصیلی:لیسانس

 

یحیی مالکی معین
مدیر شهرکها و نواحی صنعتی منطقه ۲
۰۳۴-۴۳۳۲۹۱۲۴
ایمیل :

سابقه کار : ۱۶ سال
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس
سیدمحسن گنجعلیخان نسب
مدیر شهرکها و نواحی صنعتی منطقه ۳
۰۹۱۳۳۴۰۴۶۹۸
ایمیل :

سابقه کار : ۲۰ سال
مدرک تحصیلی:لیسانس

ابراهیم امینی زاده بزنجانی
مدیر شهرکها و نواحی صنعتی منطقه ۴
۰۳۴-۳۱۲۷۲۰۰۰
ایمیل :

سابقه کار : ۱۷ سال
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس

عباس محمودی امجزی
مدیر شهرکها و نواحی صنعتی منطقه ۵
۰۹۱۱۷۵۴۰۱۲۰
ایمیل :

سابقه کار : ۹ سال
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس

 

سیدعباس نبوی
مدیر شهرکها و نواحی صنعتی منطقه ۶
۰۳۴-۳۴۲۸۷۴۵۲
ایمیل :

سابقه کار : ۱۷ سال
مدرک تحصیلی:لیسانس