معاونین سرپرست معاونت صنایع کوچک 

 

معاون توسعه مدیریت و منابع

۰۳۴-۳۱۲۷۲۰۳۹

سامان صباح

معاون فنی

۰۳۴-۳۱۲۷۲۰۱۰

حمید نمکی

سرپرست معاونت برنامه ریزی

 ۳۱۲۷۲۰۴۳ ۰۳۴

غلامعباس شریف آبادی

سرپرست معاونت صنایع کوچک 

۰۳۴-۳۱۲۷۲۰۳۰

مدیران

 

محسن امیری
ذیحساب و مدیر امور مالی 
۰۳۴-۳۱۲۷۲۰۵۴

عبدالکریم هادی زاده
مدیر حراست
۰۳۴-۳۱۲۷۲۰۲۹

مهدی سلطانی راد

مدیر HSE
۰۳۴-۳۱۲۷۲۰۲۰

سجاد بابایی

مدیر حقوقی
۰۳۴-۳۱۲۷۲۰۳۱

مدیران