مدیران و معاونین

معاونین

عبدالکریم هادی زاده

معاون توسعه مدیریت و منابع

۰۳۴-۳۱۲۷۲۰۳۹

سامان صباح

معاون فنی

۰۳۴-۳۱۲۷۲۰۱۰

حمید نمکی

سرپرست معاونت برنامه ریزی

 ۳۱۲۷۲۰۴۳ ۰۳۴

مهدی سلطانی راد

معاون صنایع کوچک 

۰۳۴-۳۱۲۷۲۰۳۰

مدیران

 

محسن امیری
ذیحساب و مدیر امور مالی 
۰۳۴-۳۱۲۷۲۰۵۴

عبدالکریم هادی زاده
مدیر حراست
۰۳۴-۳۱۲۷۲۰۲۹

حمید نمکی
مدیر HSE
۰۳۴-۳۱۲۷۲۰۲۰

مدیر حقوقی
۰۳۴-۳۱۲۷۲۰۳۱

مدیران

-A+A
EnglishPersian