محمد یکتا

معاون توسعه مدیریت و منابع

۰۳۴-۳۱۲۷۲۰۳۹

فاطمه مزراعی

معاون فنی

۰۳۴-۳۱۲۷۲۰۱۰

حمید نمکی

معاون برنامه ریزی

 ۳۱۲۷۲۰۴۳ ۰۳۴

غلامعباس شریف آبادی

معاون صنایع کوچک 

۰۳۴-۳۱۲۷۲۰۳۰

مدیران

 

 

محسن امیری
ذیحساب و مدیر امور مالی 
۰۳۴-۳۱۲۷۲۰۵۴

عبدالکریم هادی زاده
مدیر حراست
۰۳۴-۳۱۲۷۲۰۲۹

 

مدیر HSE
۰۳۴-۳۱۲۷۲۰۲۰

مهدیه رشیدی

مدیر حقوقی
۰۳۴-۳۱۲۷۲۰۳۱