حجاب از منظر روایات :

روایات فراوانی در باره وجوب پوشش از ائمه معصومین نقل شده است، که ما فقط به یک نمونه بسنده می کنیم.

فضیل در حدیثی از امام معصوم(ع) پرسید: آیا بازوهای بانوان از زینت هایی است که خداوند متعال پوشاندن آن را واجب دانسته و فرموده است زن نباید زینت خود را جز برای همسران و سایر محارم ظاهر سازد؟  فرمود : بلی .