نماز مسافر

۱۳ مهر ۱۳۹۹
وجوب قصر نماز بر مسافر آیا وجوب قصر بر مسافر، شامل همه نمازهای فریضه می شود، یا اختصاص به بعضی ...