عنوان خدمت اصلی : ارائه وضعیت مالی به طرف قرارداد حق بهره برداری در شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی( شناسه خدمت : ۱۳۰۹۱۷۴۷۰۰۰ )

 

حوزه و مسئول ارائه خدمت

حوزه مالی ( خانم سعید  ) شماره تماس :   ۳۱۲۷۲۰۵۷

مراحل فرآیند انجام خدمت
مدت زمان انجام خدمت

( ۱ ساعت )

قوانین و مقررات

بند  ۱۳   فصل  د   دفترچه قرارداد :      

تشخیص و تعیین میزان بدهی طرف قرارداد به شرکت ، در کلیه موارد مذکور در قراداد بر عهده شرکت است و طرف قرارداد تشخیص شرکت را مورد قبول قرار داده ، متعهد به پرداخت مبالغ مورد مطالبه شرکت می باشد

بند  ۱   فصل   و   دفترچه قرارداد :      

در صورت عدم پرداخت مبلغ قرارداد ، هزینه های خدماتی و نگهداری ، هزینه های اختصاصی و سایر مطالبات شرکت ظرف مهلت های مقرر و یا تخلف طرف قرارداد از هر یک از تعهدات و وظایفی که به موجب این قرارداد به عهده گرفته است ، شرکت حق و اختیار دارد که به تشخیص خود نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید. 

شماره شبا  (  IR  ۶۰۰ ۱۰۰۰۰ ۴۰۰ ۱۱۱ ۲۶۰ ۴۰۲ ۳۱۷  ) و یا شماره کارت   ( ۰۳۳۹-۶۷۱۵-۹۵۷۰-۶۳۶۷ ) نزد بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه درآمد شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان درکلیه بانک ها قابل پرداخت می باشد.

پس از واریز وجه ،  رسید آنرا جهت بررسی و تأیید در سامانه میز خدمت بارگزاری نمایید. جهت کارت به کارت نمودن از کارت بانک ملت ، مهر و انصار ، نور و قوامین استفاده نشود و گزینه انتقال به سایر کارت ها انتخاب گردد. در صورت واریز وجه از طریق بانک حتماٌ شناسه واریز خود را به بانک ارائه دهید و اگر از طریق عابر بانک و با شناسه پرداخت شود وجه واریزی به صورت آنی به حساب شرکت منتقل می گردد.

مدارک و فرم های مورد نیاز
استعلام های مورد نیاز

________________

هزینه دریافت خدمت

رایگان

پاسخ به سوالات متداول این خدمت

    مشاهده نظرات و پیشنهادات این خدمت

    ________________