نظرسنجی میز خدمت

در راستای اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و با هدف ارج نهادن بر پیشنهادهای اصلاحی استفاده کنندگان از خدمات این شرکت مقرر گردید علاوه بر نظرسنجی های معمول از طریق این سامانه نیز نظرات ارباب رجوع اخذ و ضمن سنجش رضایت مندی ایشان به اصلاح روش های موجود اقدام گردد . خواهشمند است با اعلام میزانِ رضایت خود از هر یک محور های ارائه شده در فرم پرسشنامه زیر ما را در ارتقا سطح رعایت حقوق شهروندی یاری نمایید
  • شفافیت فرایندی :

  • پاسخ گویی و مسئولیت پذیری :

  • تسلط بر فرایند :

  • زمان فرایند :

  • نظام مند بودن فرایند :

  • کلیت فرایند :