سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران بعنوان سازمانی توسعه ای، جهت استفاده از ایده ها و نظرات و هم اندیشی با صاحب نظران و نخبگان بخش صنعت کشور بویژه صنایع کوچک، اقدام به راه اندازی گروه ارتباط با نخبگان نموده است.

لذا از کلیه صاحبان صنایع، کارشناسان فعال در بخش صنعت کشور، اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن کشور، دانشگاهیان و عموم هموطنان علاقمند به موضوعات حوزه صنعت کشور، تقاضا دارد که نظرات، پیشنهادات و ایده های خود را در قالب محورهای ذیل، از طریق پست الکترونیکی و یا به آدرس پستی گروه ارتباط با نخبگان،ارسال فرمایند. بدیهی است که از ارائه دهندگان طرح ها و ایده هایی که در کمیته علمی گروه ارتباط با نخبگان مورد تایید قرار گیرند به نحو مناسب تقدیر بعمل خواهد آمد.

 

محورهای پیشنهادات

 

 • توسعه صنایع کوچک و متوسط در کشور
 • روشهای جدید جهت تامین منابع مالی برای توسعه صنایع کوچک و همچنین زیرساختها
 • راه اندازی بانک صنایع کوچک (با توجه به ظرفیت و پتانسیلی که در صنایع کوچک و متوسط کشور وجود دارد، بطوریکه اگر بخشی از این توان و گردش مالی در قالب یک بانک تعریف شود، می تواند در حل مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش واحدها نقش ممتازی داشته باشد(
 • راهکارهای ایجاد پوشش های بیمه ای برای صنایع  کوچک و متوسط
 • اصلاح آئین نامه ها و قوانین مربوط به صنایع کوچک و متوسط
 • تنظیم قانون جامع صنایع کوچک و متوسط
 • بازاریابی بین المللی و حضور صنایع کوچک در عرصه های بین المللی
 • روشهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی در شهرکها و نواحی صنعتی کشور
 • کاهش هزینه های آماده سازی شهرکها و نواحی صنعتی
 • توزیع عادلانه امکانات، فرصتها و ثروت ملی بر پایه پتانسیل های منطقه ای و انسانی
 • جذب بیشتر متقاضیان سرمایه گذاری در شهرکها و نواحی صنعتی کشور
 • گسترش صنایع High Tech و مورد نیاز روز
 • ایجاد و تقویت پیوند بین صنایع کوچک، متوسط و بزرگ و تشکیل خوشه های صنعتی
 • تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه
 • توسعه تجارت الکترونیک
 • سایر موضوعات مرتبط با حوزه فعالیتهای سازمان

 

پست الکترونک:   nokhbegan@iec.kr.ir

آدرس: کرمان میدان عاشورا شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان

تلفن : ۳۱۲۷۲۰۳۰

فاکس : ۳۲۷۳۶۶۱۰

فرم دریافت نظرات و پیشنهادات