ردیف
عنوان خدمت مجوزهای شرکت شهرکهای صنعتی کرمان
۱صدور پروانه تاسیس شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی
۲تمدید پروانه تاسیس شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی
۳ابطال پروانه تاسیس شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی
۴صدور پروانه توسعه شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی
۵تمدید پروانه توسعه شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی
۶ابطال پروانه توسعه شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی
۷صدور پروانه بهره برداری شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی
۸ابطال پروانه بهره برداری شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی
۹صدور پروانه بهره برداری توسعه شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی
۱۰ابطال پروانه بهره برداری توسعه شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی
 

مجوزهای منتشر شده شرکت شهرکهای صنعتی در سال ۱۴۰۲
ردیفموضوعطرف قراردادمدت(سال)مساحت(مترمربع)آدرس
۱مجوز تاسیس شهرک صنعتی غیردولتی احمدآبادشرکت صنایع خودرو سازی کرمان۲۳۹۰۳۰۴۵.۱۴رفسنجان، کیلومتر ۳۰ جاده مراسلاتی رفسنجان-انار