عنوان خدمت اصلی : تسویه حساب انصراف از قرارداد حق بهره برداری در شهرکها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی( شناسه خدمت : ۱۳۰۹۱۷۴۸۰۰۰)

حوزه و مسئول ارائه خدمت

  حوزه برنامه ریزی ( خانم جباری )  شماره تماس : ۳۱۲۷۲۰۵۳

 

مراحل فرآیند انجام خدمت
مدت زمان انجام خدمت

(   ۳ ساعت   )

قوانین و مقررات

بند ۲  فصل  د  دفترچه قرارداد :          

در صورتیکه طرف قرارداد از موضوع قرارداد خود انصراف حاصل کند ، می تواند پس از پذیرش انصراف یاد شده توسط شرکت و استرداد زمین تخصیصی و همچنین کسر هزینه های متعلقه به موضوع قرارداد و مطالبات شرکت ، وجوه پرداختی خود را دریافت نماید.                                             

بند  ۱   فصل   و   دفترچه قرارداد :  

در صورت عدم پرداخت مبلغ قرارداد ، هزینه های خدماتی و نگهداری ، هزینه های اختصاصی و سایر مطالبات شرکت ظرف مهلت های مقرر و یا تخلف طرف قرارداد از هر یک از تعهدات و وظایفی که به موجب این قرارداد به عهده گرفته است ، شرکت حق و اختیار دارد که به تشخیص خود نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید

مدارک و فرم های مورد نیاز
استعلام های مورد نیاز

________________

 

هزینه دریافت خدمت

رایگان

پاسخ به سوالات متداول این خدمت
  • پس از انصراف از قرارداد ، احیاء مجدد قرارداد امکان پذیر است ؟

پس از ثبت فرم انصراف در سیستم امور متقاضیان ، امکان برگشت قرارداد میسر نمی باشد و در صورت تمایل متقاضی به عقد قرارداد ، می بایست قرارداد جدید با قیمت روز منعقد گردد .

مشاهده نظرات و پیشنهادات این خدمت

________________