عنوان خدمت اصلی : تسویه حساب انصراف از قرارداد حق بهره برداری در شهرکها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی( شناسه خدمت : ۱۳۰۹۱۷۴۸۰۰۰)

حوزه و مسئول ارائه خدمت

  حوزه برنامه ریزی ( خانم جباری )  شماره تماس : ۳۱۲۷۲۰۵۳

 

مراحل فرآیند انجام خدمت
مدت زمان انجام خدمت

(   ۳ ساعت   )

قوانین و مقررات

بند ۲  فصل  د  دفترچه قرارداد :          

در صورتیکه طرف قرارداد از موضوع قرارداد خود انصراف حاصل کند ، می تواند پس از پذیرش انصراف یاد شده توسط شرکت و استرداد زمین تخصیصی و همچنین کسر هزینه های متعلقه به موضوع قرارداد و مطالبات شرکت ، وجوه پرداختی خود را دریافت نماید.                                             

بند  ۱   فصل   و   دفترچه قرارداد :  

در صورت عدم پرداخت مبلغ قرارداد ، هزینه های خدماتی و نگهداری ، هزینه های اختصاصی و سایر مطالبات شرکت ظرف مهلت های مقرر و یا تخلف طرف قرارداد از هر یک از تعهدات و وظایفی که به موجب این قرارداد به عهده گرفته است ، شرکت حق و اختیار دارد که به تشخیص خود نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید

استعلام های مورد نیاز
هزینه دریافت خدمت

رایگان

پاسخ به سوالات متداول این خدمت

پس از انصراف از قرارداد ، احیاء مجدد قرارداد امکان پذیر است ؟

پس از ثبت فرم انصراف در سیستم امور متقاضیان ، امکان برگشت قرارداد میسر نمی باشد و در صورت تمایل متقاضی به عقد قرارداد ، می بایست قرارداد جدید با قیمت روز منعقد گردد .

مشاهده نظرات و پیشنهادات این خدمت