عنوان خدمت اصلی : صدور معرفی نامه بانک جهت ترهین واحدهای مستقر در شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ( شناسه خدمت : ۱۳۰۹۱۷۳۴۰۰۰ )

حوزه و مسئول ارائه خدمت

حوزه حقوقی ( آقای بابایی  ) شماره تماس :۳۱۲۷۲۰۳۱

 

مراحل فرآیند انجام خدمت
مدت زمان انجام خدمت

( ۳ ساعت )

قوانین و مقررات

تبصره ۳  بند  ۱  فصل  ه   دفترچه قرارداد :    

شرکت شهرک های صنعتی هیچ گونه تکلیف قانونی دال بر رهن گذاردن موضوع قرارداد نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری مربوط ندارد و اعمال هر گونه مساعدت در این مقوله صرفاٌ جهت تسهیل در روند اجرای تعهدات طرف قرارداد اقدام به وثیقه گذاردن موضوع قرارداد با قید جانشینی در قرارداد رهنی می باشد.

 

مدارک و فرم های مورد نیاز
استعلام های مورد نیاز

عدم بدهی به شرکت شهرک های صنعتی و شرکت خدماتی شهرک ( در شهرک های دارای شرکت خدماتی )

هزینه دریافت خدمت

پرداخت بدهی به شرکت شهرک های صنعتی و شرکت خدماتی شهرک ( در شهرک های دارای شرکت خدماتی )

پاسخ به سوالات متداول این خدمت

    مشاهده نظرات و پیشنهادات این خدمت

    ________________