لطفا فایل ضمیمه را دریافت نمایید :

حق بهره برداری اراضی شهرک ها و نواحی صنعتی