عنوان خدمت اصلی : حمایت از ارائه خدمات فناورانه به صنایع کوچک و متوسط و واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و ذینفعان خوشه های کسب و کار   ( شناسه خدمت : ۱۳۰۱۱۷۴۲۰۰۰ )

حوزه و مسئول ارائه خدمت

            حوزه صنایع کوچک ( آقای دلفاردی )   شماره تماس : ۳۱۲۷۲۰۲۵ 

مراحل فرآیند انجام خدمت
مدت زمان انجام خدمت

(  ۳ ماه  )

قوانین و مقررات

________________

مدارک و فرم های مورد نیاز
استعلام های مورد نیاز

________________

هزینه دریافت خدمت

________________

پاسخ به سوالات متداول این خدمت

    مشاهده نظرات و پیشنهادات این خدمت

    ________________