خطر مسمومیت خفگی با گاز منوکسید کربن

همزمان با سرد شدن هوا، آمار حوادث ناشی از مسمومیت با گاز منوکسید کربن نیز افزایش می یابد. (مطابق آمار سازمان پزشکی قانونی کشور ۲۹۱ نفر در ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۹). لذا با عنایت به اهمیت موضوع پیشگیری از وقوع حوادث مذکور در استفاده از وسایل گرمایشی، خواندن و رعایت مفاد راهنمای پیشگیری از گازگرفتگی و مسمومیت با گاز Co به عموم مردم و خصوصا صاحبان و مدیران واحدهای صنعتی و خدماتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی توصیه می گردد.

 

راهنما پیشگیری از خفگی با گاز منواکسید کربن