طبقه همکفاطلاعات – نقلیه – کارپردازی – نمازخانه – معاونت پشتیبانی – مدیریت اداری – کارگزینی – بایگانی
طبقه اولمیز خدمت – دبیرخانه – امور متقاضیان – معاونت برنامه ریزی – مدیریت حقوقی – مدیرعامل – امور مالی – آبدارخانه
طبقه دوممعاونت فنی – HSEE – پیمان و رسیدگی مناقصات – روابط عمومی – حراست – حسابداری عمرانی – معاونت صنایع کوچک
طبقه سوممهمانسرا
طبقه چهارمسالن اجتماعات