شماره تلفنهای داخلی

 اداری

 فنی 

 برنامه ریزی 

 امور مالی 

صنایع کوچک

سایر

حقوقی 

عمرانی 

مدیریت

حراست 

خانم اکبری:۲۰۷۱

اقای مادی زاده:۲۰۳۹

آقای باقی زاده:۲۰۸۰

خانم کاظمی:۲۰۸۹

خانم ذوالعلی:۲۰۹۰

فاکس اداری:۲۰۸۱

خانم  اکبری:۲۱۰۲

خانم محمدزاده:۲۰۹۵

خانم مرتضی:۲۰۴۱

خانم شجاعی:۲۰۴۰

بایگانی:۲۰۷۰

آقای رادمنش:۲۰۹۳

آقای مومنی:۲۰۹۹

نقلیه:۲۰۶۹

فاکس:۲۰۰۹

آقای معاذاللهی : ۲۰۱۰

خانم آذرنوش : ۲۰۱۱

خانم مزراعی : ۲۰۱۲

آقای داوری : ۲۰۱۵

آقای شهیدی : ۲۰۱۶

آقای عسکری فر:۲۰۱۷

آقای سلطانی : ۲۰۱۸

آقای ذوالفقاری : ۲۰۱۹

آقای نمکی : ۲۰۲۰

آقای صباح : ۲۰۲۱

آقای مومنی : ۲۰۲۲

 

 

انفورماتیک : ۲۰۶۰

خانم جباری:۲۰۵۳

خانم یزدانپناه:۲۰۳۳

خانم توسلی:۲۰۳۴

خانم نادری:۲۰۴۳

خانم خسروی:۲۰۹۶

آقای عرب نژاد:۲۰۳۸

خانم فصیح زاده:۲۱۰۵

آقای امیری:۲۰۵۴

آقای ایرانپور:۲۱۰۴

خانم یحیی زاده:۲۰۵۶

اقای محمود:۲۰۵۸

اقایمحی ابادی:۲۰۹۷

خانم سعید:۲۰۵۷

خانم توسلی:۲۰۵۹

فاکس مالی:۲۰۸۲

اقای سلطانی:۲۰۳۰

آقای حسنی:۲۰۴۵

آقای باژیان:۲۱۳۰

آقای امینی:۲۰۲۴

خانم ایرانمنش:۲۰۳۷

خانم جمالی:۲۰۴۴

اقای شریف:۲۰۷۵

آقای دلفاردی:۲۰۲۵

آبدارخانه:۲۱۰۰

مهمانسرا:۲۰۶۶

مهمانسرا۲:۲۰۵۱

دیوان:۲۰۶۴

کافی نت:۲۰۹۸

آقای رحمانیان:۲۰۹۸

آقای بابایی:۲۰۳۱

آقای آقاسی:۲۰۵۲

آقای افضلی:۲۰۷۸

خانم نجار پور:۲۰۴۶

خانم رشیدی:۲۰۴۷

فاکس عمرانی:۲۰۲۸

آقای یزدانی :۲۰۲۶

آقای همدانی:۲۰۳۲

خانم خواجوئی:۲۰۷۲

دفتر مدیریت:۲۰۷۷

خانم برجسته:۲۰۶۱

فاکس:۳۲۷۳۶۶۱۰

اقای هادی زاده:۲۰۲۹