عنوان خدمت اصلی : مجوز تغییر کاربری / تغییر فعالیت واحدهای مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ( شناسه خدمت :  ۱۳۰۹۱۷۳۰۰۰۰ )

      عنوان زیرخدمت :صدور تغییر کاربری در شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی(شناسه خدمت  ۱۳۰۹۱۷۳۰۱۰۰)

حوزه و مسئول ارائه خدمت

حوزه برنامه ریزی ( خانم جباری  ) شماره تماس : ۳۱۲۷۲۰۵۳

مراحل فرآیند انجام خدمت
مدت زمان انجام خدمت

(  ۱ روز  )

قوانین و مقررات

هر گونه تغییر کاربری با لحاظ ضوابط مندرج در دستورالعمل کمیته فنی مطالعات طراحی در شرکتهای استانی و دریافت مابه التفاوت قیمت روز ، امکان پذیر می باشد.

مدارک و فرم های مورد نیاز
استعلام های مورد نیاز

عدم بدهی به شرکت شهرک های صنعتی و شرکت خدماتی شهرک ( در شهرک های دارای شرکت خدماتی ) 

 

                           

هزینه دریافت خدمت

محاسبه مابه التفاوت قیمت روز

پاسخ به سوالات متداول این خدمت
  •  آیا امکان تغییر کاربری از خدماتی به صنعتی وجود دارد ؟

 در صورت همگن بودن صنعت مورد نیاز با منطقه محل استقرار زمین ، امکان پذیر می باشد

 

  • نحوه تغییر کاربری بخشی از زمین به چه صورت است ؟

در صورتی که طبق دستورالعمل ، امکان تفکیک زمین موضوع قرارداد میسر باشد ، ابتدا تفکیک قرارداد انجام شده و سپس تغییر کاربری صورت می پذیرد .

مشاهده نظرات و پیشنهادات این خدمت

________________