عنوان خدمت اصلی : صدور مجوز ارائه تسهیلات در قالب کمک های فنی اعتباری و وجوه اداره شده به صنایع کوچک و متوسط( شناسه خدمت :  ۱۳۰۱۱۷۳۲۰۰۰ )

شناسنامه زیر خدمت : صدور مجوز ارائه تسهیلات در قالب کمک های وجوه اداره شده به صنایع کوچک و متوسط ( شناسه خدمت : ۱۳۰۱۱۷۳۲۱۰۰ )

حوزه و مسئول ارائه خدمت

حوزه صنایع کوچک ( آقای شهیدی )  شماره تماس : ۳۱۲۷۲۰۳۵  

مراحل فرآیند انجام خدمت
مدت زمان انجام خدمت

(  ۳۰-۲۰   روز  )

قوانین و مقررات
مدارک و فرم های مورد نیاز
استعلام های مورد نیاز
هزینه دریافت خدمت
پاسخ به سوالات متداول این خدمت
مشاهده نظرات و پیشنهادات این خدمت