عنوان خدمت اصلی : صدور مجوز ارائه تسهیلات در قالب کمک های فنی اعتباری و وجوه اداره شده به صنایع کوچک و متوسط( شناسه خدمت :  ۱۳۰۱۱۷۳۲۰۰۰ )

شناسنامه زیر خدمت : صدور مجوز ارائه تسهیلات در قالب کمک های وجوه اداره شده به صنایع کوچک و متوسط ( شناسه خدمت : ۱۳۰۱۱۷۳۲۱۰۰ )

حوزه و مسئول ارائه خدمت

حوزه صنایع کوچک ( آقای شهیدی )  شماره تماس : ۳۱۲۷۲۰۳۵  

مراحل فرآیند انجام خدمت
مدت زمان انجام خدمت

(  ۳۰-۲۰   روز  )

قوانین و مقررات

________________

مدارک و فرم های مورد نیاز
استعلام های مورد نیاز

________________

هزینه دریافت خدمت

________________

پاسخ به سوالات متداول این خدمت
  • برای اجرای طرح های صنعتی ، سازمان چه تسهیلاتی را پرداخت می کند؟

در حال حاضر پرداخت تسهیلات به طرح های صنعتی توسط سیستم بانکی کشور صورت می گیرد و می بایست به بانک های تجاری اعم از دولتی و خصوصی مراجعه نمود. در صورت تخصیص منابع و اعتبارات تبصره ای مراتب از طریق سازمانهای صنعت و معدن و تجارت استانها به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.

مشاهده نظرات و پیشنهادات این خدمت

________________