عنوان خدمت اصلی : صدور مجوز ارائه تسهیلات در قالب کمک های فنی اعتباری و وجوه اداره شده به صنایع کوچک و متوسط( شناسه خدمت :  ۱۳۰۱۱۷۳۲۰۰۰ )

شناسنامه زیر خدمت : صدور مجوز ارائه تسهیلات در قالب کمک های فنی و اعتباری به صنایع کوچک و متوسط ( شناسه خدمت : ۱۳۰۱۱۷۳۲۱۰۱ )

حوزه و مسئول ارائه خدمت

حوزه صنایع کوچک ( آقای شهیدی )  شماره تماس : ۳۱۲۷۲۰۳۵  

مراحل فرآیند انجام خدمت
مدت زمان انجام خدمت

(  ۳۰-۲۰   روز  )

قوانین و مقررات

________________

مدارک و فرم های مورد نیاز
استعلام های مورد نیاز

________________

هزینه دریافت خدمت

________________

پاسخ به سوالات متداول این خدمت

________________

مشاهده نظرات و پیشنهادات این خدمت

________________