عنوان خدمت اصلی : مجوز احداث واحدها در شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ( شناسه خدمت : ۱۳۰۹۱۷۲۹۰۰۰ )

      عنوان زیر خدمت : صدور گواهی پایان کار در شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی( شناسه خدمت : ۱۳۰۹۱۷۲۹۱۰۳ )

حوزه و مسئول ارائه خدمت

حوزه فنی ( آقای صباح )   شماره تماس :   ۳۱۲۷۲۰۲۱

مراحل فرآیند انجام خدمت
مدت زمان انجام خدمت

(  ۱۵ روز  )

قوانین و مقررات

تبصره۱  فصل  د  دفترچه قرارداد  :

رعایت ضوابط ساخت و ساز و نداشتن تخلف احتمالی

استعلام های مورد نیاز

عدم بدهی به شرکت شهرک های صنعتی و شرکت خدماتی شهرک (در شهرک های دارای شرکت خدماتی)

 

هزینه دریافت خدمت

پرداخت بدهی به شرکت شهرک های صنعتی و شرکت خدماتی شهرک ( در شهرک های دارای شرکت خدماتی) 

پاسخ به سوالات متداول این خدمت

    مشاهده نظرات و پیشنهادات این خدمت

    __________________