طرح حمایت از پایان نامه های دوره های دکتری و کارشناسی ارشد

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران جهت دستیابی به اهداف خود در نظر دارد از توان علمی دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی در زمینه های مختلف مورد نیاز صنایع کوچک استفاده نموده و همزمان نیازهای مطالعاتی این صنایع را به دانشگاهها معرفی نماید. از اینرو طرح حمایت از پایان نامه های دوره های کارشناسی ارشد و دکتری و فوق دکتری را به عنوان راهکاری اثر بخش در دستور کار خود قرار داده است. اهداف سازمان در این زمینه، شناسایی و معرفی استادان و دانشجویان مستعد و علاقمند در زمینه های مرتبط و استفاده از نظرات و تخصص آنها، توسعه همکاریهای علمی و پژوهشی بین دانشگاهها و صنعت، هدایت و بهره برداری از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی در راستای حل مسائل صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و صنایع کوچک استفاده از پتانسیل های قابل توجه دانشگاهها می باشد .

شرایط پیشنهاد دهنده پایان نامه:

دانشجویان ایرانی مقاطع کارشناسی ارشد، دکتری و فوق دکتری دانشگاههای داخل و خارج از کشور

چگونگی انتخاب موضوع تحقیق:

انتخاب موضوع از بین اولویتهای تحقیقاتی و مطالعاتی اعلام شده توسط شرکت شهرکهای استانی

پیشنهاد عناوین تحقیقاتی و مطالعاتی مرتبط با فعالیت سازمان توسط دانشجو به شرکت شهرکهای استانی

موضوعات سفارشی به موضوعاتی اطلاق می گردد که از سوی سازمان یا شرکت های استانی با هدف حل مسائل سازمان و شرکتهای استانی در حوزه صنایع کوچک و در سطح سیاستگذاری و اجرایی پیشنهاد می گردد. موضوعات سفارشی قابل حمایت از طریق این طرح باید دارای شرایط ذیل باشد:

 

 • موضوع در راستای حل مسائل سازمان و شرکتهای تابعه در حوزه صنایع کوچک تعریف گردد
 • موضوعات قابل طرح و انجام از طریق پایان نامه دانشجویی باشد.
 • نتایج قابل کاربرد و عملیاتی حاصل گردد
 • انعقاد قرار داد پس از تائید معاونت صنایع کوچک سازمان انجام پذیرد.

ویژگی موضوعات اولویت دار:

در راستای اهداف، ماموریتها و سیاستهای سازمان و در جهت رفع مسائل سازمان یا شرکتهای استانی در ایجاد و اداره شهرکهای صنعتی و حمایت از صنایع کوچک باشد.

موضوعات مربوط به صنایع کوچک می بایست در جهت راه های جدید برای توسعه و حمایت و یا رفع معضلات عمومی صنایع کوچک بوده و وابسته به یک واحد صنعتی خاص نباشد.

کاربردی و قابل استفاده بوده و بتوان آنرا اجرایی نمود.

به دور از کلی نگریها بوده و بتواند نتایج دقیق و ملموسی ارائه نماید.

با استفاده از مقایسه تطبیقی با کشورهای پیشرفته، الگوی عملی مناسبی را عرضه نماید.

مشخصات اقلیمی و جغرافیایی و منابع انسانی و مزیت های منطقه ای و ملی در طرحهای توسعه ای مد نظر قرار بگیرد.

مراحل انجام طرح:

انتخاب و پیشنهاد موضوع تحقیق توسط دانشجو

تکمیل فرم کد ۱/۱۱۲/۹۰ توسط دانشجو با هماهنگی استاد راهنما و ارسال آن به شرکت شهرکهای صنعتی استان مربوطه

دانشجو می بایست در این مرحله صرفا تایید و موافقت اولیه دانشگاه و استاد راهنما را در خصوص کلیات موضوع حاصل نماید. بدیهی است امکان دارد در حین فرآیند بررسی و تایید موضوعات در شرکتهای استانی، تغییراتی در عناوین و نحوه انجام طرح ایجاد گردد.

پس از ارائه مدارک لازم، موضوع تحقیق پیشنهادی, حداکثر ظرف مدت ۲ هفته توسط کمیته بررسی پایان نامه هادر شرکت های استانی مورد بررسی قرار می گیرد.

پس از تصویب نهایی، مبلغ حمایت و نظر کمیته از طریق شرکت استانی به دانشجو اعلام می گردد. دانشجو موظف است پس از آگاهی از تصویب پروژه پیشنهادی توسط کمیته، در حداقل زمان نسبت به تصویب موضوع در دانشگاه اقدام و با همراه داشتن تصویر فرم پایان نامه مصوب دانشگاه جهت اننعقاد قرارداد به شرکت شهرکهای صنعتی مراجعه نماید.

دانشجو موظف است گزارش روند پیشرفت پروژه را پس از تایید استاد راهنما، کتبا بصورت هر سه ماه یکباربه شرکت شهرکهای صنعتی استان ارائه نموده و در صورت نیاز با شرکت در جلسات کمیته بررسی پایان نامه ها، گزارش مذکور را حضورا ارائه نماید.

حمایت از پایان نامه هایی که بعد از تصویب دانشگاه درخواست استفاده از طرح را دارند امکان پذیر نمی باشد.

مبلغ اعتبار (میزان حمایت مالی)

حداکثر مبلغ حمایت برای به شرح جدول ذیل می باشد:

مقاطع تحصیلیمبلغ (میلیون ریال)
کارشناسی ارشد۴۰
دکتری۸۰
فوق دکتری۱۲۰
پایان نامه ایرانیان در مقطع دکتری در خارج از کشور۸۰
پایان نامه ایرانیان در مقطع فوق دکتری در خارج از کشور۱۲۰

مبلغ قابل تخصیص به هر عنوان بسته به مقطع تحصیلی، نوع دانشگاه، استاد و موضوع پایان نامه به تشخیص کمیته استانی تعیین می گردد.

نحوه پرداخت:

مقطع اول: معادل تا ۴۰ درصد از حمایت مالی تصویب شده پس از ارائه اولین گزارش به شرکت شهرکهای صنعتی

استان و کسب تایید کمیته استانی بررسی پایان نامه ها.

مقطع دوم : معادل تا ۶۰ درصد از حمایت مالی تصویب شده پس از دریافت و تأیید گزارش نهایی و مستندات پایان نامه توسط کمیته استانی بررسی پایان نامه ها.

پرداخت مقطع دوم کمک هزینه به دانشجو در صورت کسب نمره قبولی از دانشگاه خواهد بود.

سایر موارد:

چارچوب همکاری، قرارداد منعقده بین شرکت شهرکهای صنعتی استان و دانشجو (در قالب فرم قرار داد با کد ۲/۱۱۲/۹۰) خواهد بود .

شروع کار مطالعه و انجام اقدامات لازم پس از انتخاب موضوع در چارچوب ضوابط و مقررات دانشگاه (زیر نظر استاد راهنما) خواهد بود.

درج مشخصات سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران بعنوان همکار و حمایت کننده در پایان‌نامه و مقاله‌های منتج از آن.

دانشجو همزمان با تحویل یک نسخه از گزارشات به استاد راهنما دو نسخه( نسخه الکترونیکی با فرمتword و نسخه مکتوب) نیز به شرکت شهرکهای صنعتی استان ارائه خواهد نمود.

«کمیته استانی بررسی پایان نامه ها» گزارشات واصله را بررسی و نظرات خود را حداکثر ظرف سه هفته پس از وصول گزارش به دانشجو اعلام خواهد کرد.

دانشجو موظف است دو هفته قبل از برگزاری جلسه دفاع از پروژه رسماً از نماینده شرکت شهرکهای صنعتی استان جهت حضور در جلسه دعوت بعمل آورد.

دانشجو می بایست پس از برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه و نهایی شدن گزارش پایان نامه موارد زیر را در اختیار شرکت شهرکهای استانی قرار دهد:

 

 • دو نسخه از پایان نامه به همراه CD متن کامل تایپ شده
 • ارائه نتایج پایان نامه در قالب سمینار در محلی که شرکت شهرکهای صنعتی استان اعلام خواهد کرد.
 • چکیده پایان نامه به همراه فایل تایپ شده کامپیوتری (حداکثر ۱.۵ صفحه)
 • فایل دفاعیه: فایلpower point که در روز دفاع ارائه شده است
 • فایل مقالات: مقالاتی که از پایان نامه مربوطه نوشته شده است
 • دانشجو می بایست در هنگام ارائه گزارش نهایی به شرکت شهرک های صنعتی فرم گزارش نتایج پایان نامه های به اتمام رسیده کد ۳/۱۱۲/۹۰ به صورت الکترونیکی تکمیل نماید.

کلیه حقوق و امتیاز حاصل از نتایج تحقیق و مالکیت معنوی آن متعلق به هر دو طرف بوده و هر یک حق استفاده از آن را بطور نامحدود دارند.

دانشجو در قرارداد متعهد می گردد منحصرا از حمایت سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در موضوع تایید شده استفاده نماید. در صورت تشخیص عدم رعایت این موضوع،دانشجو میبایست دوبرابر مبلغ دریافتی را به سازمان باز پرداخت نماید.

عناوین پیشنهادی حوزه های مختلف سازمان صنایع کوچک در خصوص پایان نامه های دانشجویی

حوزه عمران و محیط زیست:

 

 • بررسی مبانی کمی مصرف آب و تولید فاضلاب واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی
 • بررسی کارایی انواع فرآیندهای تصفیه فاضلاب در تصفیه خانه های موجود فاضلاب شهرکهای صنعتی در نقاط مختلف کشور
 • بررسی روشهای جدید جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهرکها و نواحی صنعتی و چگونگی اجرای آن
 • بررسی روشهای استفاده مجدد از پساب تصفیه شده تصفیه خانه های فاضلاب شهرکهای صنعتی
 • بررسی روشهای کاهش هزینه تمام شده و کاهش زمان اجرای مخازن و تاسیسات آب و فاضلاب شهرکها و نواحی صنعتی
 • بررسی کارایی سیستم های آبیاری قطره ای فضای سبز در شهرکها و نواحی صنعتی و ارائه روشهای ارتقاء کارایی آن
 • بررسی روشهای کاشت درخت بدون نیاز به آبیاری در شهرکها و نواحی صنعتی
 • امکان سنجی استفاده از مصالح جدید در اجرای تاسیسات آب و فاضلاب در شهرکها و نواحی صنعتی
 • بررسی میزان مقاومت شبکه ها و تاسیسات آب و فاضلاب اجرا شده در شهرکها ونواحی صنعتی در مقابل زلزله و حوادث غیرمترقبه و ارائه روشهای افزایش مقاومت آن
 • انجام مطالعات آب به حساب نیامده و بررسی روشهای کاهش هدررفت آب در شهرکها و نواحی صنعتی
 • انجام مطالعات بهینه سازی مصرف انرژی در شهرکها و نواحی صنعتی و واحدهای صنعتی مستقر در این شهرکها و نواحی
 • انجام مطالعات امکان سنجی استقرار ایستگاههای بازیافت پسماند در شهرکها و نواحی صنعتی
 • انجام مطالعات کمی و کیفی و مدیریت پسماندها در شهرکها و نواحی صنعتی
 • انجام مطالعات روشهای استحصال آب صنعتی از پساب تصفیه شده تصفیه خانه های فاضلاب شهرکها و نواحی صنعتی
 • انجام مطالعات امکان سنجی استقرار نیروگاههای خورشیدی در شهرکها و نواحی صنعتی
 • مکان گزینی شهرکها و نواحی صنعتی با ارائه نمونه موردی
 • امکان سنجی استفاده از مصالح نوین و تکنولوژی مدرن و ساخت و ساز شهرکها و نواحی صنعتی
 • بررسی روشهای جایگزین آسفالت در معابر شهرکها و نواحی صنعتی
 • بررسی روشهای کاهش هزینه اجرای زیرسازی معابر شهرکها و نواحی
 • بررسی روشهای مقاوم سازی در برابر زلزله در ساخت و ساز شهرکها و نواحی
 • نحوه استقرار و پیاده سازی پدافند غیرعامل در شهرکها و نواحی صنعتی
 • بررسی وضعیت شبکه های توزیع برق و روشنایی شهرکها و نواحی صنعتی
 • بررسی احداث مولد مقیاس کوچک در شهرکها و نواحی صنعتی
 • استفاده از انرژی های نو در شهرکها و نواحی صنعتی به منظور تولید برق

حوزه برنامه ریزی و امور اقتصادی:

 

 • روشهای بهینه بودجه ریزی در شرکت های استانی
 • ارائه مدل قیمت گذاری حقوق انتفاع در شهرکهای صنعتی
 • بررسی اثربخشی فناوری اطلاعات در ارتقاء نظام نوآوری در سازمان
 • بررسی چالشهای فرهنگی پیاده سازی سیستمهای اطلاعاتی در سازمان (MIS)
 • بررسی تاثیر سند استراتژیک شرکتهای استانی در توسعه سازمانی
 • طراحی مدل ارزیابی عملکرد شرکتهای شهرکهای صنعتی و ارائه سیستم و نرم افزارهای مناسب
 • محاسبه بهای تمام شده در شهرکهای صنعتی با توجه به روشهای نوین محاسبه بهای تمام شده مثل ABC (Activity Base Costing)
 • بررسی اثرات برنامه ریزی سازمانی بر توسعه سازمانی
 • مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) در شرکت شهرکهای صنعتی استانها
 • ارزیابی سیستم های اطلاعاتی در شهرکهای صنعتی
 • شناسایی عوامل کلیدیموفقیت (GSF) در شرکت های استانی
 • ارائه مدل ارزیابی هوشمندانه وب سایت های شرکت های استانی
 • بررسی پیاده سازی مدل تعالی سازمانی در سازمان و شرکتهای استانی
 • بررسی وضعیت امنیت شبکه های (IT) سازمان و شهرکهای استانی.
 • ارتقاء پرتال sme.ir از طریق ارائه گزینه های قابل اجرا توسط بخش خصوصی
 • ارائه الگوی پیاده سازی مدیریت دانش (KM) در سازمان و شرکتهای استانی
 • ارائه الگوی مستند سازی در سازمان و شرکتهای استانی باتوجه به تجارب جهانی
 • معرفی الگوهای بهینه بین المللی در رابطه با سازمانهای توسعه ای مشابه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

حوزه توسعه بازار:

مطالعه در حوزه ­رفتار مصرف کننده:

 

 • بررسی اثر محرک­های بازاریابی بر روی رفتار مصرف کننده به تفکیک محصول یا صنعت
 • بررسی اثر محرک­های محیطی(اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و …) بر روی رفتار مصرف کننده به تفکیک محصول یا صنعت
 • بررسی و تعیین میزان تاثیر خدمات پس از فروش بر رضایت و جلب مشتری به تفکیک محصول یا صنعت
 • بررسی و رتبه بندی مهمترین علل تمایل مصرف کنندگان داخلی در انتخاب محصولات جایگزینخارجی به تفکیک محصول یا صنعت
 • بررسی مهمترین عوامل موثر بر تصمیم گیری مصرف کنندگان درانتخاب محصولات بادوام به تفکیک محصول یا صنعت

مطالعه در حوزه بازار:

 

 • تحقیق درباره تدوین و بومی سازی معیار­های بخشبندی و انتخاب بازار­های هدف به تفکیک محصول یا صنعت
  • تعیین میزان جذابیت بخش­های مختلف بازار بر اساس نیرو­های رقابتی انتخاب بازار­های به تفکیک محصول یا صنعت
  • تعیین عوامل مؤثر در توان رقابتی شرکتهابه تفکیک محصول یا صنعت
  • بررسی تاثیر و رتبه بندی عوامل محیطی بر برنامه ریزی بازاریابی شرکتها به تفکیک محصول یا صنعت
  • تخمین وپیشبینی تقاضای بالقوه واندازه بازاربه تفکیک محصول یا صنعت
  • بررسی راههای گسترش بازار به تفکیک محصول یا صنعت
  • امکان سنجی استراتژی های ورود به بازار به تفکیک محصول یا صنعت
  • سنجش اثر بخشی استراتژی های ورود به بازار به تفکیک محصول یا صنعت
  • بررسی، ترسیم و تحلیل پروفایل بازار و وضعیت رقابت به تفکیک محصول یا صنعت

مطالعه درحوزه محصول:

 

 • شناسایی و رتبه بندی عوامل تمایز محصولات دربازارهای رقابتی به تفکیک محصول یا صنعت
  • شناسایی و رتبه بندی عوامل تمایز خدمات دربازارهای رقابتی به تفکیک محصول یا صنعت
  • بررسی و تحلیل استراتژی­های برندینگ متناسب با گروه محصول
  • امکان سنجی تولید محصولات با برند مشارکتی به تفکیک محصول یا صنعت
  • بررسی رابطه میان بسته بندی و رفتار خرید مصرف کنندگان به تفکیک گروه محصول
  • شناسایی موانع توسعه و تولید محصولات جدید به تفکیک محصول یا صنعت
  • ترسیم نقشه ادراکی برای موضع یابی محصولات و کشف نقاط دنج بازار به تفکیک محصول یا صنعت
  • تعیین اثربخشی تست­های متفاوت بازار برای محصولات جدید به تفکیک محصول یا صنعت
  • بررسی، تحلیل و رتبه بندی عوامل موثر بر پذیرش محصولات جدید به تفکیک محصول یا صنعت

مطالعه در حوزه قیمت گذاری و فروش:

 

 • بررسی حساسیت تقاضا نسبت به تغییرات قیمت به تفکیک محصول یا صنعت
  • بررسی حساسیت عرضه نسبت به تغییرات قیمت به تفکیک محصول یا صنعت
  • مقایسه اثربخسی استراتژی­های قیمت گذاری در بازار­های رقابتی و انحصاری
  • بررسی رابطه انواع روشهای تخفیف دهی و میزان فروش به تفکیک محصول یا صنعت
  • بررسی راهکارهای جبران زیان ناشی از فروش­های فصلی به تفکیک محصول یا صنعت
  • بررسی رابطه میزان حاشیه سود خرده فروشی و میزان فروش شرکتهای تولید کننده به تفکیک محصول یا صنعت
  • تحقیق در مورد میزان حاشیه سود خرده فروشی به تفکیک محصول
  • تحقیق درمورد ویژگیهای نیروی فروش و عملکرد فروش به تفکیک محصول یا صنعت
  • تحقیق برای تدوین راهکارهای تعیین قیمت­های انتقالی
  • مطالعه در مورد راهکارهای جلوگیری از جنگ قیمت
  • مطالعه در مورد راهکارهای جلوگیری از تبانی و تشکیل کارتل
 • مطالعه در حوزه فعالیت­های ترویجی:
  • بررسی اثر فعالیت­های ترویجی بر دارایی برند
  • IMC بررسی اثر بکارگیری ارتباطات یکپارچه بازاریابیدر مقایسه با تبلیغات صرف

مطالعه در حوزه صادرات:

 

 • بررسی انتظارات صادرکنندگان ایرانی از رایزنهای بازرگانی ایران درکشورهای بازار هدف
  • بررسی موانع توسعه صادرات به تفکیک صنعت
  • بررسی تاثیر و رتبه بندی عوامل محیطی بر برنامه ریزی بازاریابی صنایع کوچکایران‏
  • بررسی مهمترین عوامل اثرگذار بر کیفیت محصول
  • تعیین عوامل مؤثر در توان رقابتی ایران در صادرات به تفکیک محصول یا صنعت
  • تعیین مهمترین عوامل بازاریابی مؤثر بر میزان فروش به تفکیک محصول یا صنعت

 

 • بررسی اثرات کنسرسیوم­های صادراتی بر روی هزینه ها و و عملکرد صادراتی شرکتها
 • سنجش اثر بخشی استراتژی های ورود به بازار های خارجی
 • پژوهشی پیرامون امکان توسعه صادراتی محصولات تبدیلی
 • بررسی راههای گسترش بازار به تفکیک محصول یا صنعت
 • امکان سنجی استراتژی های ورود به بازار های خارجی

حوزه توسعه بنگاه ها و کار آفرینی

 

 • شناسایی نیازهای آموزشی شاغلین واحدهای صنعتی به تفکیک گروه های صنعتی خصوصا در حوزه مدیریتی و کارشناسی
 • تدوین پکیج و محتوای دوره های آموزشی در حوزه های مختلف بازار و بازرگانی، مدیریت، بهره وری، فناوری …. براساس نیاز مخاطبین صنعتی
 • مطالعات تطبیقی در خصوص حمایت از برنامه آموزش شاغلین واحدهای صنعتی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و شناسایی مدل های موفق
 • بررسی و تعیین اثر بخشی دوره های آموزشی برگزار شده ویژه شاغلین واحدهای صنعتی
 • بررسی و ارائه راهکارهای موثر در افزایش اثر بخشی و بهره وری دوره های آموزشی ویژه شاغلین واحدهای صنعتی در حوزه صنایع کوچک
 • طرح شناخت فرآیند کار آفرینی و احصاء اجزای آن
 • مطالعات تطبیقی به منظور مقایسه کارآفرینی در حوزه صنایع کوچک با محوریت رشته های صنعتی کشورهای منتخب
 • طراحی شاخصهای عملکرد کار آفرینی در حوزه صنایع کوچک
 • پایش(Monitoring) فرصت های کار آفرینی در حوزه صنایع کوچک
 • بررسی و تحقیق پیرامون مشکلات، مسائل و موانع توسعه کار آفرینی در حوزه صنایع کوچک
 • کار آفرینی اینترنتی و حوزه صنایع کوچک
 • بررسی و مطالعه در زمینه چگونگی ایجاد و توسعه اشتغال در حوزه صنایع کوچک ارایه راه کارهای مناسب در این زمینه
 • شناسایی و مستند سازی تجارب و الگوهای موفق یا منحصر بفرد کارآفرینی در حوزه صنایع کوچک جهت انتقال تجربیات
 • بررسی نقش سازمان های حامی کار آفرینی(از قبیل پارکهای علمی و فناوری، انکو باتورها و …)
 • شناسایی اولویت های پژوهشی کارآفرینی در حوزه صنایع کوچک
 • مطالعه و پیشنهاد سازوکارهای لازم به منظور جلوگیری از کاهش فرصتهای شغلی ناشی از اجرای سیاست های مختلف در حوزه صنایع کوچک
 • شناسایی زمینه های صدور خدمات اعم از مشاوره کارآفرینی به واحدهای صنعتی کوچک
 • تهیه سند توسعه کار آفرینی در حوزه صنایع کوچک
 • شناسایی روش های توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی (داخلی و خارجی)در جهت توسعه اشتغال و ایجاد بنگاه های جدید کسب و کار و رفع موانع مربوطه
 • شناسایی روش های پیام رسانی مستمر در زمینه کار آفرینی، نوآوری و خلاقیت به منظور فرهنگ سازی و ارتقاء اطلاعات عمومی کار آفرینی در حوزه صنایع کوچک
 • طراحی و برگزاری همایشهای تخصصی با موضوع کار آفرینی در حوزه صنایع کوچک
 • تدوین نظامنامه ممیزی کار آفرینی در حوزه صنایع کوچک
 • شناسایی کار آفرینان در حوزه صنایع کوچک
 • تدوین مدلی به منظور ایجاد شبکه حمایت از کارآفرینی در حوزه صنایع کوچک
 • طراحی مدل همکاری با مراکز علمی و دانشگاهی در زمینه کارآفرینی
 • بررسی موانع ساختاری، رفتاری و محیطی کارآفرینی در ایران در حوزه صنایع کوچک
 • ارائه الگوی کاربردی برای تاسیس مراکز مشاوره فنی، حقوقی، مدیریتی، مالی برای کارآفرینان
 • بررسی چالش های آموزش کارآفرینی در حوزه صنایع کوچک
 • بررسی عوامل موُثر بر تصمیم گیری توسط کارآفرینان در حوزه صنایع کوچک
 • عارضه یابی ارتباط قوانین کار و مقررات مربوطه با فرهنگ کارآفرینی در ایران
 • مدل ارزیابی بازده سرمایه گذاری در آموزش کارآفرینی
 • ارائه راهکارهای اجرایی آموزش کارآفرینی و ایجاد پرورشگاههای کارآفرین (Incubator) توسط نهادهای اجرایی و آموزشی
 • طراحی ساختار سرمایه در مؤسسات کوچک و کارآفرین
 • مدیریت استراتژیک در مؤسسات کوچک و نقش کارآفرین در تدوین استراتژی
 • طراحی سیستمهای پاداش و حقوق و دستمزد مبتنی بر الزامات کارآفرینی

حوزه توسعه صنعتی و فناوری:

 

 • تحلیل زنجیره ارزش رشته صنعتهای اولویت دار استان و تدوین برنامه جامع ارتقاء آنها ( به صورت متمرکز در ستاد طراحی و توسط استانها اجراء می شود)
 • تهیه نقشه استانی خوشه های صنعتی براساس فرمتی که توسط سازمان تهیه و در اختیار استانها قرار می گیرد.
 • طراحی و اجرای شبکه سازی از صنایع کوچک اولویت دار استان در حداقل یک رشته صنعت اولویت دار
 • مطالعه کامل نیاز سنجی واحدهای صنعتی کوچک استان به خدمات فنی و مهندسی و تدوین بسته جامع ارائه آنها در قالب مرکز ارائه دهنده خدمات کسب و کار
 • اندازه گیری شاخص های کلان اقتصادی صنایع خرد، کوچک و متوسط استان براسا س فرمت کلی ارائه شده از سوی سازمان
 • طراحی زنجیره تامین رشته صنعت های اولویت دار استان
 • طراحی شبکه های توزیع رشته صنعت های اولویت دار استان
 • مطالعه و ارائه بسته کامل نفوذ فناوریهای نوین در بین صنایع کوچک و متوسط استان
 • مطالعه و طراحی سیستم لجستیک و پشتیبانی از صنایع کوچک و متوسط استان
 • مطالعه جامع و کامل کاهش قیمت تمام شده و افزایش رقابت پذیری محصولات صنایع کوچک و متوسط استان

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *