عناوین خدمات شرکت شهرک های صنعتی کرمان

لیست خدمات بر اساس معاونت مربوطه 

حوزه برنامه ریزی
 • ۱. صدور مجوز حق بهره برداری از زمین، اعیانی و تاسیسات شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و تحویل زمین
 • ۲.اعطای مشوقات به طرف قرارداد حق بهره برداری در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
 • ۳. تسویه حساب انصراف از قرارداد حق بهره برداری در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
 • ۴. صدور مجوز تجمیع قرارداد در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
 • ۵. صدور مجوز تفکیک قرارداد در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
 • ۶. صدور مجوز نقل و انتقال قرارداد در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
 • ۷. صدور مجوز تغییر نام قرارداد در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
 • ۸. صدور دفترچه قرارداد المثنی در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
 • ۹. مجوز تغییر کاربری واحدهای مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
 • ۱۰. مجوز تغییر فعالیت واحدهای مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
 • ۱۱.ارائه انواع معرفی نامه ( انشعابات آب، برق، تلفن، گاز، فاضلاب ) به واحدهای مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
 • ۱۲.اجرای طرح های پژوهشی مرتبط با صنایع کوچک و شهرکها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
حوزه صنایع کوچک
 • ۱. صدور مجوز ارائه تسهیلات در قالب کمک های وجوه اداره شده به صنایع کوچک و متوسط
 • ۲. صدور مجوز ارائه تسهیلات در قالب کمک های‌فنی اعتباری به صنایع کوچک و متوسط
 • ۳.صدور معرفی نامه جهت ضمانت نامه های اعتباری برای صنایع کوچک و متوسط و واحدهای مستقر در شهرکها, نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
 • ۴. صدور معرفی نامه جهت پذیرش صنایع کوچک و متوسط، واحدهای مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و ذینفعان خوشه های کسب و کار در بورس کالا
 • ۵ . صدور معرفی نامه جهت پذیرش صنایع کوچک و متوسط، واحدهای مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و ذینفعان خوشه های صنعتی در فرابورس
 • ۶.استقرار متقاضیان در مراکز خدمات فن آوری و کسب و کار شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
 • ۷.احمایت از ارائه خدمات فناورانه به صنایع کوچک و متوسط و واحدهای صنعتی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و ذینغعان خوشه های کسب و کار
 • ۸.ارائه خدمات مشاوره ای به واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ، صنایع کوچک و متوسط و ذینفعان خوشه های کسب و کار
 • ۹.شناسایی ، راهبری و حمایت از توسعه خوشه های کسب و کار
 • ۱۰.حمایت و راهبری پروژه های صنایع کوچک و متوسط از طریق مرکز مبادله پیمانکاری در خوشه های کسب و کار ، شهرک ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
 • ۱۱.حمایت از ایجاد و توسعه کنسرسیوم های صادراتی و شرکت های مدیریت صادرات
 • ۱۲.آموزش شاغلین صنایع کوچک و متوسط و واحدهای مستقر در شهرکها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و ذینفعان خوشه های کسب و کار
 • ۱۳.برگزاری تورهای صنعتی برای واحدهای مستقردر شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
 • ۱۴.اعزام نمایندگان صنایع کوچک و متوسط و واحدهای مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و ذینفعان خوشه های کسب و کار به خارج از کشور
 • ۱۵.حمایت از پایان نامه های دانشجوئی مرتبط با صنایع مستقر در شهرک ها , نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
حوزه حقوقی
 • ۱.انتقال قطعی سند مالکیت طرف قرارداد حق بهره برداری در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
 • ۲. صدور معرفی نامه بانک جهت ترهین واحدهای مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
 • ۳. صدور مجوز جانشینی بانک در قراردادهای حق بهره برداری مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
سایرخدمات

            لیست خدمات تمام الکترونیکی

حوزه فنی
 • ۱. صدور مجوز احداث بنا در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
 • ۲. تمدید مجوز احداث بنا در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
 • ۳. صدور گواهی ساخت و ساز در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
 • ۴. صدور گواهی پایان کار در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
 • ۵. ارائه معرفی نامه انشعابات فاضلاب به واحدهای مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
حوزه برنامه ریزی
 • ۱. صدور مجوز نقل و انتقال قرارداد در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
 • ۲.صدور مجوز تغییر نام قرارداد در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
 • ۳. صدور دفترچه قرارداد المثنی در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
 • ۴. ارائه انواع معرفی نامه ( انشعابات آب، برق، تلفن، گاز ) به واحدهای مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
حوزه مالی
 • ۱. ارائه وضعیت مالی به طرف قرارداد حق بهره برداری در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
 • ۲. صدور قبوض فاضلاب بهای واحد های مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
 • ۳. صدور قبوض آب بهای واحد های مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
 • ۴. صدور قبوض حق شارژ واحد های مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
حوزه صنایع کوچک
 • ۱. صدور معرفی نامه جهت پذیرش صنایع کوچک و متوسط، واحدهای مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و ذینفعان خوشه های کسب و کار در بورس کالا
 • ۲. صدور معرفی نامه جهت پذیرش صنایع کوچک و متوسط، واحدهای مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و ذینفعان خوشه های صنعتی در فرابورس
 • ۳. حمایت از ارائه خدمات فناورانه به صنایع کوچک و متوسط و واحدهای صنعتی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و ذینغعان خوشه های کسب و کار
 • ۴. ارائه خدمات مشاوره ای به واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ، صنایع کوچک و متوسط و ذینفعان خوشه های کسب و کار
 • ۵. شناسایی ، راهبری و حمایت از توسعه خوشه های کسب و کار
 • ۶. حمایت و راهبری پروژه های صنایع کوچک و متوسط از طریق مرکز مبادله پیمانکاری در خوشه های کسب و کار ، شهرک ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
 • ۷.برگزاری تورهای صنعتی برای واحدهای مستقردر شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
 • ۸.اعزام نمایندگان صنایع کوچک و متوسط و واحدهای مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و ذینفعان خوشه های کسب و کار به خارج از کشور
حوزه حقوقی
 • ۱. انتقال قطعی سند مالکیت طرف قرارداد حق بهره برداری در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
 • ۲.صدور معرفی نامه بانک جهت ترهین واحدهای مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
سایرخدمات
 • ۱. اطلاع رسانی امور مرتبط با صنایع کوچک و متوسط و شهرکها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
 • ۲. بازرسی و رسیدگی به شکایات کلیه ذینفعان مرتبط با شهرکها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی

          لیست خدمات نیمه الکترونیکی

حوزه برنامه ریزی
 • ۱.صدور مجوز حق بهره برداری از زمین، اعیانی و تاسیسات شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و تحویل زمین
 • ۲. صدور مجوز تجمیع قرارداد در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
 • ۳. صدور مجوز تفکیک قرارداد در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
 • ۴. مجوز تغییر کاربری واحدهای مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
 • ۵. مجوز تغییر فعالیت واحدهای مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
 • ۶. تسویه حساب انصراف از قرارداد حق بهره برداری در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
 • ۷. اجرای طرح های پژوهشی مرتبط با صنایع کوچک و شهرکها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
حوزه صنایع کوچک
 • ۱. صدور معرفی نامه جهت ضمانت نامه های اعتباری برای صنایع کوچک و متوسط و واحدهای مستقر در شهرکها, نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
 • ۲. اعطای مشوقات به طرف قرارداد حق بهره برداری در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
 • ۳. استقرار متقاضیان در مراکز خدمات فن آوری و کسب و کار شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
 • ۴. آموزش شاغلین صنایع کوچک و متوسط و واحدهای مستقر در شهرکها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و ذینفعان خوشه های کسب و کار
 • ۵. حمایت از پایان نامه های دانشجوئی مرتبط با صنایع مستقر در شهرک ها , نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی

          خدمات حضوری

حوزه حقوقی
 • ۱. صدور مجوز جانشینی بانک در قراردادهای حق بهره برداری مستقر در شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی