نام شهرکمرکز ارائه خدمتآدرستلفن
کرمان و نواحی صنعتیدفتر پیشخوان خدمات دولت عصر انتظارخیابان مهدیه – نبش بلوار شهید مفتح۰۹۰۵۲۴۱۷۸۹۹
دفتر پیشخوان خدمات دولت شهید مفتح۲۰ متری دانشجو – روبروی مرکز مخابرات شهید مفتح۳۲۷۳۷۱۶۰
۳۲۷۲۷۱۶۰
۰۹۱۳۹۴۱۱۵۵۷
دفترپیشخوان خدمات دولت بقائیخیابان مهدیه – حدفاصل کوچه ۲۰ و ۱۸۰۹۳۹۹۵۰۱۱۰۷
کافی نت پارادیسبلوار پارادیس – حد فاصل کوچه ۲۱ و۲۳۰۹۳۷۳۹۷۵۱۵۲
بردسیردفتر پیشخوان خدمات دولتمیدان آزادی – روبروی فرمانداری۳۳۵۲۹۴۳۴
رفسنجان و نواحی صنعتیمرکز بهداشت کارشهرک صنعتی شماره ۱ رفسنجان۳۴۲۸۷۴۵۲-۳
اناردفتر پیشخوان خدمات دولت ثامننبش میدان بسیج۳۴۳۸۶۳۳۳
۰۹۱۳۳۹۱۴۵۲۸
سیرجان و نواحی صنعتیکافی نت ایرانیانبولوار عباس پور – خیابان هجرت – بین کوچه ۵۳ و۵۱۴۲۳۰۸۰۶۰
۰۹۱۳۵۰۵۷۳۴۲
دفتر فنی مهندسی رسامخیابان امیرکبیر – نبش کوچه شماره ۱۴۲۲۰۹۰۲۹
۰۹۱۳۱۷۸۴۱۶۲
بافتدفتر پیشخوان خدمات دولت شهابینبش چهار راه سینما – روبروی اداره مخابرات۴۲۴۲۲۰۰۲
۰۹۱۳۳۴۷۶۷۰۶
شهربابککافی نت آلفاانتهای بلوار جهاد – نرسیده به چهار راه نجفی۳۴۱۲۱۳۰۶
۰۹۱۳۷۱۴۵۴۰۵
بم و نواحی صنعتیکافی نت جنب ساختمان مدیریت شهرکساختمان مدیریت شهرک صنعتی بم۴۴۳۵۰۱۳۵
۰۹۳۶۱۹۴۱۰۷۷
شهرک ها و نواحی صنعتی جنوبکافی نت جنب ساختمان مدیریت شهرکشهرک صنعتی شماره ۱ جیرفت۴۳۳۱۹۶۱۰
۴۳۳۱۴۰۱۵
۰۹۱۳۳۴۹۴۹۸۸
زرند و بهشت وحدتدفتر پیشخوان خدمات دولت ولی عصرخیابان ولی عصر – نبش کوچه شماره۵۳۳۴۲۱۴۴۹
۰۹۱۳۷۵۶۴۶۰۲
راوردفتر پیشخوان خدمات دولت چاپارخیابان امام خمینی – جنب بانک رفاه۳۳۷۲۹۳۳۷
۳۳۷۲۸۸۸۰
۰۹۱۳۳۴۰۱۹۳۵