۱) تهیه زمین مناسب برای اجرای طرح های صنعتی با توجه به مکان یابی و طراحی انجام شده مطابق با اصول فنی و مهندسی وآخرین روشهای شهرک سازی
۲) مستثنی بودن از قانون شهرداری ها
۳) صدور مجوز ساخت و ساز و پایان کار در محدوده شهرک ها و نواحی صنعتی در کوتاه ترین زمان ممکن
۴) واگذاری امور و اداره شهرک صنعتی به هیئت امنای متشکل از صاحبان صنایع مستقر پس از بهره برداری
۵) امکان خرید کارگاههای آماده برای تسریع در بهره برداری واحدهای تولیدی کوچک در شهرک های صنعتی
۶) کاهش هزینه های سرمایه گذاری به دلیل استفاده از خدمات مشترک سازماندهی شده توسط شهرک های صنعتی از جمله آب، برق، تلفن، گاز و تصفیه خانه های فاضلاب
۷) زون بندی صنایع مختلف در شهرک و عدم تداخل صنایع غیر مرتبط با یکدیگر
۸) برخورداری از یارانه آموزشی و شرکت در تورهای صنعتی با یارانه شرکت شهرک های صنعتی
۹) امکان استفاده از مشاورین صنعتی و مرتفع نمودن نیازهای پژوهشی از طریق پایان نامه های دانشجویی