مناقصات و مزایده

آگهی مناقصات

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در نظر داردپروژه  ها به شرح جدول ذیل، را از طریق برگزاری مناقصه عمومی ، بر ... ادامه مطلب

آگهی مناقصات

شرکت شهرک های صنعتی کرمان در نظر داردپروژه  ها به شرح جدول ذیل، را از طریق برگزاری مناقصه عمومی ، ... ادامه مطلب
-A+A
EnglishPersian