شرکت شهرک های صنعتی کرمان

بلوار پارادیس (شهید عباسپور)،نبش میدان عاشورا ، کدپستی :۷۶۱۴۶۵۶۳۹۴

« شماره تلفنهای داخلی شرکت شهرکهای صنعتی کرمان »

فاکس فنی۲۰۰۹برنامه ریزیاداریخانم سعید۲۰۵۷حقوقی
آقای معاذاللهی- خانم محی آبادی۲۰۱۰خانم رشیدی۲۰۵۲آقای روحی۲۰۳۹فاکس مالی۲۰۵۸آقای نعمتی- آقای رحمانیان۲۰۴۶
خانم آذرنوش۲۰۱۱خانم جباری ۲۰۳۳خانم اکبری ۲۰۷۱خانم شهیدی۲۰۵۹آقای نمکی۲۰۴۷
خانم مزراعی۲۰۱۲آقای ده یادگاری۲۰۴۳آقای باقی ز اده۲۰۸۰آقای محمود زاده۲۰۸۲خانم اکبری – آقای بابایی۲۰۴۸
آقای ثمره حسینی۲۰۱۳انفورماتیک۲۰۶۰خانم شجاعی۲۰۹۷آقای محی آبادی۲۰۹۷آقای افضلی ۲۰۴۹
آقای شیخ زاده۲۰۱۴خانم فصیح زاده۲۰۳۴خانم محمد زاده۲۰۴۰صنایع کوچکمدیریت
آقای داوری۲۰۱۵خانم نادری۲۰۳۸خانم مرتضی زاده۲۰۴۱آقای دلفاردی۲۰۲۵دفتر مدیریت۲۰۷۷
آقای حسنی۲۰۱۶خانم خسروی۲۰۵۰نقلیه۲۰۶۹آقای میرزایی۲۰۹۱خانم برجسته۲۰۶۱
آقای سحاب۲۰۱۷آقای امینی۲۰۲۴خانم کاظمی۲۰۸۹آقای سلطانی راد۲۰۳۰حراست
آقای سلطانی۲۰۱۸آقای اسدی۲۰۲۷خانم ذوالاعلی۲۰۹۰آقای شهیدی۲۰۳۵آقای هادی زاده۲۰۲۹
آقای ذوالفقاری۲۰۱۹آقای میجانی ۲۰۵۳آقای رادمنش۲۰۹۳آقای باژیان۲۱۳۰سایر شماره ها
آقای عسکری فر۲۰۲۰حسابداری عمرانیآقای صابر مومنی۲۰۹۹خانم ایرانمنش۲۰۳۷حاج آقا عسکری۲۰۶۸
آقای صباح۲۰۲۱آقای یزدانی ذیحساب۲۰۲۶بایگانی ۲۰۷۰خانم جمالی زاده۲۰۴۴آبدارخانه۲۰۶۲
آقای مومنی۲۰۲۲آقای همدانی۲۰۳۲امور مالی اقای بذرافشانی۲۰۴۵دیوان محاسبات۲۰۶۴
آقای جباری۲۰۲۳خانم خواجوئی۲۰۷۲آقای امیری۲۰۵۴آقای عرب نژاد۲۰۳۶مهمانسرا   1۲۰۶۶
خانم قلی زاده۲۱۰۱فاکس ذیحسابی عمرانی۲۰۲۸خانم توسلی ۲۰۵۵آقای شریف آبادی۲۰۷۵مهمانسرا  2۲۰۵۱
    خانم یحیی زاده۲۰۵۶اطلاعات۳- ۳۱۲۷۲۰۰۰  
اطلاعات    4- 31272000