شرکت شهرک های صنعتی کرمان

بلوار پارادیس (شهید عباسپور)،نبش میدان عاشورا ، کدپستی :۷۶۱۴۶۵۶۳۹۴

« شماره تلفنهای داخلی شرکت شهرکهای صنعتی کرمان »

فاکس فنی ۲۰۰۹ برنامه ریزی اداری خانم سعید ۲۰۵۷ حقوقی
آقای معاذاللهی- خانم محی آبادی ۲۰۱۰ خانم رشیدی ۲۰۵۲ آقای روحی ۲۰۳۹ فاکس مالی ۲۰۵۸ آقای نعمتی- آقای رحمانیان ۲۰۴۶
خانم آذرنوش ۲۰۱۱ خانم جباری ۲۰۳۳ خانم اکبری ۲۰۷۱ خانم شهیدی ۲۰۵۹ آقای نمکی ۲۰۴۷
خانم مزراعی ۲۰۱۲ آقای ده یادگاری ۲۰۴۳ آقای باقی ز اده ۲۰۸۰ آقای محمود زاده ۲۰۸۲ خانم اکبری – آقای بابایی ۲۰۴۸
آقای ثمره حسینی ۲۰۱۳ انفورماتیک ۲۰۶۰ خانم شجاعی ۲۰۹۷ آقای محی آبادی ۲۰۹۷ آقای افضلی ۲۰۴۹
آقای شیخ زاده ۲۰۱۴ خانم فصیح زاده ۲۰۳۴ خانم محمد زاده ۲۰۴۰ صنایع کوچک مدیریت
آقای داوری ۲۰۱۵ خانم نادری ۲۰۳۸ خانم مرتضی زاده ۲۰۴۱ آقای دلفاردی ۲۰۲۵ دفتر مدیریت ۲۰۷۷
آقای حسنی ۲۰۱۶ خانم خسروی ۲۰۵۰ نقلیه ۲۰۶۹ آقای میرزایی ۲۰۹۱ خانم برجسته ۲۰۶۱
آقای سحاب ۲۰۱۷ آقای امینی ۲۰۲۴ خانم کاظمی ۲۰۸۹ آقای سلطانی راد ۲۰۳۰ حراست
آقای سلطانی ۲۰۱۸ آقای اسدی ۲۰۲۷ خانم ذوالاعلی ۲۰۹۰ آقای شهیدی ۲۰۳۵ آقای هادی زاده ۲۰۲۹
آقای ذوالفقاری ۲۰۱۹ آقای میجانی ۲۰۵۳ آقای رادمنش ۲۰۹۳ آقای باژیان ۲۱۳۰ سایر شماره ها
آقای عسکری فر ۲۰۲۰ حسابداری عمرانی آقای صابر مومنی ۲۰۹۹ خانم ایرانمنش ۲۰۳۷ حاج آقا عسکری ۲۰۶۸
آقای صباح ۲۰۲۱ آقای یزدانی ذیحساب ۲۰۲۶ بایگانی ۲۰۷۰ خانم جمالی زاده ۲۰۴۴ آبدارخانه ۲۰۶۲
آقای مومنی ۲۰۲۲ آقای همدانی ۲۰۳۲ امور مالی اقای بذرافشانی ۲۰۴۵ دیوان محاسبات ۲۰۶۴
آقای جباری ۲۰۲۳ خانم خواجوئی ۲۰۷۲ آقای امیری ۲۰۵۴ آقای عرب نژاد ۲۰۳۶ مهمانسرا   1 ۲۰۶۶
خانم قلی زاده ۲۱۰۱ فاکس ذیحسابی عمرانی ۲۰۲۸ خانم توسلی ۲۰۵۵ آقای شریف آبادی ۲۰۷۵ مهمانسرا  2 ۲۰۵۱
        خانم یحیی زاده ۲۰۵۶ اطلاعات ۳- ۳۱۲۷۲۰۰۰    
اطلاعات    4- 31272000