• شفافیت فرایندی :

  • پاسخ گویی و مسئولیت پذیری :

  • تسلط بر فرایند :

  • زمان فرایند :

  • نظام مند بودن فرایند :

  • کلیت فرایند :

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره ۳۲۷۰۲۰۰۰ تماس حاصل فرمایید.