سجاد بابایی
مدیر حقوقی
۳۱۲۷۲۰۳۱
عبدالکریم هادی زاده
مدیر حراست
۳۱۲۷۲۰۲۹
محسن امیری
مدیر امور مالی
۳۱۲۷۲۰۵۴
حمید نمکی
مدیر HSE
۳۱۲۷۲۰۲۰