مدیریت پسماند

جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنعت ، معدن وتجارت
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران
شرکت شهرک های صنعتی کرمان (سهامی خاص)
معاونت عمران و محیط زیست


 

بسمه تعالی
پرسش نامه زیست محیطی کنترل کمی وکیفی پسماندها در واحدهای صنعتی:
(بر اساس قانون مدیریت پسماندها)

[gravityform id=”4″ title=”false” description=”true”]