اهداف و برنامه های صنایع کوچک شهرکهای صنعتی کرمان

– ایجاد مراکز خدمات فناوری و کسب و کار در شهرکهای صنعتی استان

– حمایت از ایجاد مجتمع های فناوری و خدمات نرم افزاری

– شناسائی و توسعه خوشه های صنعتی در راستای حمایت از صنایع کوچک

– توسعه آموزش خوشه های صنعتی و تربیت عوامل توسعه خوشه

– توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی

– پشتیبانی از اجرای دوره های آموزشی تخصصی در جهت توانمندسازی مدیران و کارکنان واحد های صنایع کوچ

– برگزاری تور های صنعتی و آموزشی

– حمایت از پایان نامه های دانشجویی تحصیلات تکمیلی

– کمک به بازاریابی تولیدات صنایع کوچک در داخل و خارج

– تعامل گسترده با تشکلهای صنعتی کشور جهت توسعه همکاریها و تبادل تجربیات

– توسعه پایگاههای اطلاعاتی شرکت از جمله دفتر کار مجازی

– حمایت جهت شرکت واحدهای صنایع کوچک در نمایشگاههای داخلی و خارجی