در جهان امروز و در شرایطی که توسعه شتابان فناوری، عرصه های نامکشوف علم رادرنوردیده و فرازهایی از توانایی و خلاقیت، اندیشه انسان را به نمایش می گذارد و در عصری که در هر لحظه ان شاهد پدیده های جدیدی از نبوغ بشری است، آمار و اطلاعات، نقشو جایگاه مهم خود را به گونه ای باز یافته است که نیازی به تشریح و توصیف ضرورت وجودی و اهمیت آن نیست و به جرأت می توان گفت که زیر بنای برنامه ریزی و توسعه، آمار های دقیق، درست و روزآمد می باشد.آمار را باید علم و عمل استخراج ، بسط و توسعه دانشهای تجربی انسانی با استفاده از روشهای گردآوری ، تنظیم ، پرورش و تحلیل داده های تجربی دانست. از جمله مهمترین اهداف آمار ، می توان تولید بهترین اطلاعات از داده های موجود و سپس استخراج دانش آن اطلاعات را ذکر کرد.
به همین علت است که برخی از منابع ، آمار را شاخه ای از نظریهء تصمیمها بشمار می آورند ، از این رو تصمیم گیری بعنوان مهمترین وظیفه مدیریت در تمامی سطوح مدیران و سرپرستان سازمانی و حتی در زندگانی روز مره بشری وجود دارد.
تصمیمات مدیران عالی نیز در ارتباط با برنامه ریزیهای طویل المدت استراتژیک بر اساس آمار و اطلاعات میسر میباشد. لذا ارائه آمار و اطلاعات وارقام صحیح و بموقع در تصمیم گیریها و برنامه ریزیهای سازمانی و کشوری نقش بسزایی دارد. در کشورهای در حال توسعه، نبود اطلاعات در بسیاری از زمینه ها و وجود آمارهای پراکنده و گاه متناقض، مانعی در جهت تهیه و تدوین برنامه های توسعه بوده است.

امید است با راهنمایی و ارشاد مدیران، مورد لطف و عنایت واقع شده، و روندی روبه بهبود طی نماییم تا در راه ارتقاء فرهنگ آماری سهیم باشیم.