احادیث نماز

امام کاظم (ع ): افضل ما یتقرب به العبد الی الله بعد المعرفه به، الصلوهبهترین چیزی که بنده بعد از شناخت ... ادامه مطلب