مجتمع صنعتی کارمانیا در هشتمین نمایشگاه بین المللی