آگهی مناقصات

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در نظر داردپروژه  ها به شرح جدول ذیل، را از طریق برگزاری مناقصه عمومی ، بر اساس آیین نامه برگزاری مناقصات  به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

  • تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز سه شنبه مورخ ۰۵/۰۹/۹۹ می باشد.
  • –    مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت ۱۸:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۲/۰۹/۹۹.
  • –    مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: تا ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۲۴/۰۹/۹۹.
  • –    زمان بازگشایی: ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۲۶/۰۹/۹۹.
  • –    اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه  (پاکت الف): کرمان- بلوار شهید عباسپور(پارادیس)- نبش میدان عاشورا-             تلفن:۳۱۲۷۲۰۱۲-۰۳۴

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱    دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش “ثبت نام/پروفایل  تامین کننده/مناقصه گر” موجود است.

شماره مناقصهشرح موضوع مناقصهمحل اجرای پروژهمحل تامین اعتباربرآورداولیه     (میلیون ریال)مبلغ تضمین شرکت در مناقصهرتبه مورد نیاز
۴۹۵د۹۹ تهیه مصالح و اجرای بخشی از شبکه توزیع آبشهرک های صنعتی شماره ۲ سیرجان  و شماره۱ کرمانداخلی۸۶۰۰۴۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریالحداق پایه ۵ آب یا تاسیسات
۴۹۶د۹۹تهیه مصالح و اجرای شبکه داخلی توزیع گازشهرکها و نواحی صنعتی کشکوئیه، کبوترخان، فردوس، شهربابک، بلورد، فهرج، ریگان و ارزوئیهداخلی۴۰۳۷۷۲،۰۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریالحداق پایه ۵ نفت و گاز یا تاسیسات
۴۹۷د۹۹تهیه مصالح و اجرای شبکه داخلی توزیع گازشهرکها و نواحی صنعتی جیرفت۲، عنبرآباد، قلعه گنج و منوجانداخلی۷۴۱۴۸۳،۷۰۸،۰۰۰،۰۰۰حداق پایه ۵ نفت و گاز یا تاسیسات

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان    

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *