شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در نظر دارد پروژه  ها به شرح جدول ذیل، را از محل اعتبارات جاری شرکت از طریق برگزاری مناقصه عمومی ، بر اساس آیین نامه برگزاری مناقصات  به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

  • تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز شنبه مورخ ۱۵/۰۴/۹۸ می باشد.
  •  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت ۱۶:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۲۰/۰۴/۹۸.
  •  مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: تا ساعت ۱۳:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۳۱/۰۴/۹۸.
  •  زمان بازگشایی: ساعت ۸:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۰۱/۰۵/۹۸.
  •  اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه  (پاکت الف): کرمان- بلوار شهید عباسپور(پارادیس)- نبش میدان عاشورا- تلفن:۳۱۲۷۲۰۱۲-۰۳۴

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱    دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش “ثبت نام/پروفایل  تامین کننده/مناقصه گر” موجود است.

شماره مناقصهشرح موضوع مناقصهمحل اجرای پروژهنوع مناقصهبرآورداولیه     (میلیون ریال)مبلغ تضمینشرکت در مناقصهرتبه های مورد نیاز
۴۶۷د۹۸آماده سازی معابر و زیرسازی و آسفالت  نواحی صنعتی زیدآباد-پاریز-بلورد
دو مرحله ای۱۲۱۷۱۶۰۹،۰۰۰،۰۰۰ ریالحداقل پایه ۵ راه 
۴۶۶د۹۸(تجدید مناقصه)حفاری چاهشهرک صنعتی شماره۲ جیرفت
یک مرحله ای۶۳۲۱۳۱۷،۰۰۰،۰۰۰ ریالتاییدیه صلاحیت حفاری 

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان

مناقصات و مزایده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-A+A
EnglishPersian