آگهی مناقصات

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در نظر دارد پروژه  ها به شرح جدول ذیل، از محل اعتبارات عمرانی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای، بر اساس آیین نامه برگزاری مناقصات  به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

  • تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز سه شنبه مورخ ۰۹/۰۸/۹۶ می باشد.
  • مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت ۱۶:۰۰ روز شنبه مورخ ۲۰/۰۸/۹۶.
  • مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: تا ساعت ۱۶:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۰۷/۰۹/۹۶.
  • زمان بازگشایی مرحله اول: ساعت ۹:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۰۸/۰۹/۹۶.
  • اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه  (پاکت الف): کرمان- بلوار شهید عباسپور(پارادیس)- نبش میدان عاشورا-             تلفن:۳۱۲۷۲۰۱۲-۰۳۴

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱    دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش “ثبت نام/پروفایل  تامین کننده/مناقصه گر” موجود است.

 

شماره مناقصهشرح موضوع مناقصهمحل اجرای پروژهبرآورداولیه     (میلیون ریال)مبلغ تضمین

شرکت در مناقصه

رتبه های مورد نیاز
۴۵۶ع۹۶آماده سازی بخشی از راه دسترسیشهرک صنعتی شماره۲ جیرفت۹۲۳۵۴۶۲،۰۰۰،۰۰۰ ریالحداقل پایه ۵ راه
۴۵۷ع۹۶اجرای بخشی از شبکه توزیع آبشهرک صنعتی شماره۲ سیرجان۱۲۳۰۰۶۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریالحداقل پایه ۵ آب
۴۵۸ع۹۶آماده سازی بخشی از راه دسترسیشهرک صنعتی شماره۱ زرند۲۴۹۰۱۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ریالحداقل پایه ۵ راه

 

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان

 

۱ نظرسنجی (تکریم ارباب رجوع)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *