شرکت شهرک های صنعتی کرمان در نظر داردپروژه  ها به شرح جدول ذیل، را از طریق برگزاری مناقصه عمومی ، بر اساس آیین نامه برگزاری مناقصات  به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

  • تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز یکشنبه مورخ ۰۴/۰۵/۱۴۰۰ می باشد.
  •  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت ۱۸:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۰/۰۵/۱۴۰۰.
  •  مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: تا ساعت ۱۳:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۲۴/۰۵/۱۴۰۰.
  •  زمان بازگشایی: ساعت ۰۸:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۲۵/۰۵/۱۴۰۰.
  •  اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه  (پاکت الف): کرمان- بلوار شهید عباسپور(پارادیس)- نبش میدان عاشورا-             تلفن:۳۱۲۷۲۰۱۲-۰۳۴

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱    دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش “ثبت نام/پروفایل  تامین کننده/مناقصه گر” موجود است.

شماره مناقصهشرح موضوع مناقصهمحل اجرای پروژهمحل تامین اعتباربرآورداولیه     (میلیون ریال)مبلغ تضمین شرکت در مناقصهرتبه مورد نیاز
۵۱۰د۱۴۰۰ تهیه مصالح و آماده سازی بخشی از معابر و کانال حفاظتینواحی صنعتی صنعتی فهرج و ریگان و شهرک صنعتی کهنوج  داخلی۷۰۱۵۲۳،۵۰۸،۰۰۰،۰۰۰ ریالحداق پایه ۵ راه
۵۱۱د۹۹تهیه مصالح و اجرای محوطه ساختمان اداریشهرک صنعتی شماره۲ سیرجان  داخلی۱۵۷۰۳۷۸۶،۰۰۰،۰۰۰ ریالحداقل پایه ۵ ابنیه یا راه

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان    

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *