شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در نظر دارد پروژه  ها به شرح جدول ذیل، را از طریق برگزاری مناقصه عمومی ، بر اساس آیین نامه برگزاری مناقصات  به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

  • تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز دوشنبه مورخ ۲۲/۰۹/۱۴۰۰ می باشد.
  • مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت ۱۸:۰۰ روز شنبه مورخ ۲۷/۰۹/۱۴۰۰.
  • مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: تا ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۱/۱۰/۱۴۰۰.
  • زمان بازگشایی: ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۲/۱۰/۱۴۰۰.
  • اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه (پاکت الف): کرمان- بلوار شهید عباسپور(پارادیس)- نبش میدان عاشورا-             تلفن:۳۱۲۷۲۰۱۲-۰۳۴

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱    دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش “ثبت نام/پروفایل  تامین کننده/مناقصه گر” موجود است.

 

شماره مناقصه شرح موضوع مناقصه محل اجرای پروژه محل تامین اعتبار برآورداولیه     (میلیون ریال) مبلغ تضمین

شرکت در مناقصه

رتبه مورد نیاز
۵۲۲د۱۴۰۰ تهیه مصالح و احداث شبکه برق ۲۰ کیلوولت و روشنایی معابر شهرک صنعتی شماره۱ کرمان

 

داخلی ۱۰۴۴۱ ۵۲۲،۰۶۰،۰۰۰ ریال حداقل پایه ۵ نیرو
۵۲۳د۱۴۰۰ تهیه و تحویل مصالح اساس شهرک صنعتی شماره۲ سیرجان

 

داخلی ۱۴۰۵۸  ۷۰۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال ——

 

 

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان

مناقصات و مزایده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-A+A
EnglishPersian