شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در نظر دارد پروژه  ها به شرح جدول ذیل، را از طریق برگزاری مناقصه عمومی ، بر اساس آیین نامه برگزاری مناقصات  به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

  • تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز دوشنبه مورخ ۱۹/۰۴/۱۴۰۲ می باشد.
  • مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت ۱۸:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۲۵/۰۴/۱۴۰۲.
  • مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: تا ساعت ۱۳:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۰۸/۰۵/۱۴۰۲.
  • زمان بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی: ساعت ۱۳:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۰۸/۰۵/۱۴۰۲.
  • اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه  (پاکت الف): کرمان- بلوار شهید عباسپور(پارادیس)- نبش میدان عاشورا-  تلفن:۳۱۲۷۲۰۱۲-۰۳۴

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱    دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش “ثبت نام/پروفایل  تامین کننده/مناقصه گر” موجود است.

 

شماره مناقصهشرح موضوع مناقصهمحل اجرای پروژهمحل تامین اعتباربرآورداولیه     (میلیون ریال)مبلغ تضمین

شرکت در مناقصه

رتبه مورد نیاز
۵۶۲د۱۴۰۲ (تجدید مناقصه)تهیه مصالح و اجرای بخشی از شبکه توزیع آبشهرک صنعتی رفسنجان۱

 

عمرانی۲۲۹۸۱۱،۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریالحداقل پایه ۵ آب
۵۶۳د۱۴۰۲ (تجدید مناقصه)تهیه مصالح و اجرای بخشی از شبکه توزیع آب فاز اصناف و خیابان هاشهرک صنعتی جیرفت۲داخلی۱۶۹۹۰۸۴۹،۶۰۰،۰۰۰ریالحداقل پایه ۵ آب
۵۶۰د۱۴۰۲ (تجدید مناقصه)خرید تجهیزات مدول دوم تصفیه خانهشهرک صنعتی کرمان۲عمرانی ملی۵۳۷۵۵۸۱۶،۷۵۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال

 

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *