شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در نظر دارد پروژه  ها به شرح جدول ذیل، از محل اعتبارات عمرانی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای، بر اساس آیین نامه برگزاری مناقصات  به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

  • تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز دوشنبه مورخ ۲۹/۰۸/۹۶ می باشد.
  • مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت ۱۶:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۰۹/۰۹/۹۶.
  • مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: تا ساعت ۱۶:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۲۳/۰۹/۹۶.
  • زمان بازگشایی مرحله اول: ساعت ۹:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۲۵/۰۹/۹۶.
  • اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه  (پاکت الف): کرمان- بلوار شهید عباسپور(پارادیس)- نبش میدان عاشورا-             تلفن:۳۱۲۷۲۰۱۲-۰۳۴

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱    دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش “ثبت نام/پروفایل  تامین کننده/مناقصه گر” موجود است.

 

شماره مناقصه شرح موضوع مناقصه محل اجرای پروژه برآورداولیه     (میلیون ریال) مبلغ تضمین

شرکت در مناقصه

رتبه های مورد نیاز
۴۵۹ع۹۶ اجرای شبکه برق فشار متوسط ناحیه صنعتی بلورد ۲۴۵۸ ۱۲۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال حداقل پایه ۵ نیرو
۴۶۰ع۹۶ آماده سازی بخشی از راه دسترسی شهرک صنعتی شهربابک ۶۴۱۲ ۳۲۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال حداقل پایه ۵ راه
۴۶۱ع۹۶ آماده سازی بخشی از راه دسترسی ناحیه صنعتی ارزوئیه ۴۹۶۶ ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال حداقل پایه ۵ راه

 

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *