عنوان خدمت اصلی : اطلاع رسانی امور مرتبط با صنایع کوچک و متوسط در شهرکها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی(شناسه خدمت: ۱۳۰۴۱۷۵۱۰۰۰ )

حوزه و مسئول ارائه خدمت

   حوزه صنایع کوچک ( آقای شهیدی )  شماره تماس : ۳۱۲۷۲۰۳۵

مراحل فرآیند انجام خدمت
مدت زمان انجام خدمت

( ۷ روز )

قوانین و مقررات

________________

مدارک و فرم های مورد نیاز

________________

استعلام های مورد نیاز

________________

هزینه دریافت خدمت

________________

پاسخ به سوالات متداول این خدمت
  • استاندارد رسمی پذیرفته شده در ایران برای تعریف صنایع کوچک و متوسط چیست ؟

معیار تشخیص صنایع کوچک و متوسط تعداد پرسنل است. برای صنایع کوچک شامل اشتغال زیر  ۵۰  نفر و صنایع متوسط شامل اشتغال زیر  ۲۵۰  نفر می باشد.

مشاهده نظرات و پیشنهادات این خدمت

________________