عنوان خدمت اصلی : انتقال قطعی سند مالکیت طرف قرارداد حق بهره برداری در شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ( شناسه خدمت :  ۱۳۰۹۱۷۴۹۰۰۰ )

حوزه و مسئول ارائه خدمت

حوزه حقوقی ( آقای بابایی  ) شماره تماس :۳۱۲۷۲۰۳۱

مراحل فرآیند انجام خدمت
مدت زمان انجام خدمت

( ۳ ساعت )

قوانین و مقررات

 بند ۱  فصل  ه  دفترچه قرارداد :              

شرکت متعهد است پس از صدور پایان کاردریافت پروانه بهره برداری طرف قرارداد در صورت فراهم بودن موجبات قانونی انتقال قطعی و رسمی ، با دریافت کلیه مطالبات و بهای زمین ازطرف قرارداد زمین تخصیصی را به نامبرده منتقل نماید.

تبصره ۴ بند ۱  فصل  ه   دفترچه قرارداد :                      

مفاد دفترچه قراداد جزء لاینفک سند انتقال سند مالکیت توسط طرف قرارداد به شخص ثالث می بایست با هماهنگی شرکت شهرک های صنعتی صورت پذیرد. در غیر اینصورت کلیه عواقب ناشی از آن بعهده طرف قرارداد خواهد بود.

استعلام های مورد نیاز

واحد هایی که در رهن بانک باشند از بانک عامل درخصوص موافقت یا عدم موافقت بانک با انتقال سند به طرف قرارداد استعلام بعمل می آید

عدم بدهی به شرکت شهرک های صنعتی و شرکت خدماتی شهرک ( در شهرک های دارای شرکت خدماتی)

هزینه دریافت خدمت

پرداخت بدهی به شرکت شهرک های صنعتی و شرکت خدماتی شهرک ( در شهرک های دارای شرکت خدماتی)

 پرداخت قیمت ارزش منطقه ای زمین از متقاضی در وجه شهرک که توسط واحد برنامه ریزی تعیین می شود.

پاسخ به سوالات متداول این خدمت
  • در چه زمان سند مالکیت زمین به نام متقاضی صادر می شود ؟

در زمانی که طرف قرارداد ، پایان کار ساختمانی و پروانه بهره برداری خود را ارائه نماید و بدهکاری های مالی خود را تسویه نماید ، انتقال قطعی سند مالکیت به نام او در دفاتر اسناد رسمی صورت می پذیرد.

مشاهده نظرات و پیشنهادات این خدمت

________________