عنوان خدمت اصلی : مجوز تغییرات قرارداد حق بهره برداری درشهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی( شناسه خدمت :   ۱۳۰۹۱۷۲۷۰۰۰ )

      عنوان زیرخدمت :صدور مجوز تغییر نام در شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی(شناسه خدمت :  ۱۳۰۹۱۷۲۷۱۰۱)

حوزه و مسئول ارائه خدمت

حوزه برنامه ریزی ( خانم فصیح زاده  ) شماره تماس : ۳۱۲۷۲۰۳۴

مراحل فرآیند انجام خدمت
مدت زمان انجام خدمت

(  ۲ هفته  )

قوانین و مقررات
 • موافقت شرکت شهرک های صنعتی و تنظیم صورتجلسه نقل و انتقال با ذکر شناسه ملی و اقرارنامه پیوست شماره ۶ ( رعایت ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی و مواد ۵۲ و ۵۹ قانون مالیات های مستقیم ) در دفتر شرکت استانی .
 • ارائه مجوز معتبر به نام انتقال گیرنده
 • پرداخت و تسویه کلیه بدهی و اسناد معوق
 • اخذ تعهد از انتقال گیرنده مبنی بر پرداخت اسناد سر رسید نشده ، در صورتیکه انتقال گیرنده کلیه اقساط سر رسید نشده را پرداخت نماید ( مشمول مشوق های مندرج در دستورالعمل نمی گردد ) مشمول ماده ۱۹ می شود.
 • در صورتیکه سند زمین موضوع قرارداد در رهن بانک و مؤسسه مالی اعتباری باشد موافقت بانک یا موسسه مالی اعتباری ارائه دهنده تسهیلات و موافقت بانک یا موسه مالی و اعتباری یا سایر اشخاص در صورتیکه دفترچه قرارداد در وثیقه آن نباشد.
 • نقل و انتقال موضوع قرارداد با سایر اشخاص قبل از تکمیل بنا و سالن تولید صرفاٌ برای یکبار با رعایت ضوابط و مقررات مجاز می باشد و جهت قراردادهای عرصه ای که فاقد هر گونه مستحدثات بوده مجاز نمی باشد.
 • تغییر نام اشخاص حقیقی با اعلام سازمان ثبت احوال کشور و همچنین اشخاص حقوقی بدون تغییر شماره ثبت شرکت و شناسه ملی با اعلام اداره کل ثبت اسناد و املاک ( ثبت شرکت ها ) با توجه به عدم تغییر در شخصیت طرف قرارداد صورت می پذیرد.
استعلام های مورد نیاز

در صورتی که زمین موضوع قرارداد در رهن بانک باشد ، از بانک عامل درخصوص موافقت یا عدم موافقت بانک با انتقال سند به طرف قرارداد استعلام می شود

عدم بدهی به شرکت شهرک های صنعتی و شرکت خدماتی شهرک ( در شهرک های دارای شرکت خدماتی )

                           

هزینه دریافت خدمت

رایگان

پاسخ به سوالات متداول این خدمت

  مشاهده نظرات و پیشنهادات این خدمت

  ________________