– آیین نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی

ماده ۱- در این آیین نامه عبارات به کار رفته در معنایی مشروح زیر به کار برده می شوند:

الف- ناحیه صنعتی روستایی: که در این آیین نامه ناحیه خوانده می شود، مکانی است دارای محدوده و مساحت کمتر از پنجاه هکتار که در چارچوب طرحهای ناحیه ای موجود مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری کشور و با اولویت در کانون محصولات کشاورزی با هدف اشتغالزایی روستایی ایجاد شود و شامل مجموعه ای ساماندهی شده از واحدهای صنعتی با اولویت صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و خدمات پشتیبانی است که در آن امکانات زیربنایی و خدمات ضروری مورد نیاز واحدهای مذکور تامین می شود.

ب- سازمان: سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

ج- شرکت استانی: شرکت شهرک های صنعتی استان

تبصره: ایجاد نواحی صنعتی به مساحت بیش از پنجاه هکتار با تصویب هیئت وزیران امکانپذیر خواهد بود.

ماده ۲- تکمیل و توسعه نواحی موجود و یا ایجاد نواحی جدید پس از تهیه و طرح مطالعات امکان سنجی و مکان یابی بر اساس شرح خدمات همسان، به پیشنهاد شرکتهای استانی و یا سازمان جهاد کشاورزی استانی، پس از تصویب در مراجع ذیربط با تصویب و تامین اعتبار لازم توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها به وسیله شرکتهای مذکور ایجاد می شود.

تبصره ۱- شرح خدمات همسان حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت جهاد کشاورزی، پس از تصویب مجمع عمومی سازمان به شرکتهای استانی و سازمانهای جهاد کشاورزی استانها ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۲- نواحی به شرح فهرست پیوست – مهمور به مهر دفتر هیئت دولت – که قبل از تصویب قانون حمایت از ایجاد نواحی روستایی – مصوب ۱۳۸۴- توسط وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شده،مصوب تلقی می شود و مشمول مقررات قانون مذکور محسوب و با تمام تعهدات و داراییها و امکانات فهرست شده به تفکیک هر ناحیه از سازمان جهاد کشاورزی منتزع و به شرکت استانی منتقل می شوند.

تبصره ۳- کمک های دولت در آماده سازی و زیرساختها به عنوان ؟ متقاضی محسوب می شود.

ماده ۳- شرکتهای استانی موظف هستند ابنیه و تاسیسات قبل بهره برداری نواحی موضوع تبصره ۳ ماده ۲ این قانون را راساً کارشناسی کرده و مشابه ابنیه و تاسیسات شهرکهای صنعتی مصوب در دفاتر خود ثبت کنند.

ماده ۴- وزارت جهاد کشاورزی به نمایندگی دولت، مالکیت اراضی منابع ملی و دولتی مورد نیاز نواحی موجود و جدید را به قیمت منطقه ای سال ایجاد ناحیه، به صورت قطعی به شرکتهای استانی انتقال می دهد.

تبصره- همزمان با انتقال قطعی مالکیت اراضی نواحی از وزارت جهاد کشاورزی به شرکتهای استانی، این شرکتها جایگزین سازمان جهاد کشاورزی استان در خصوص تمام روابط استیجاری یا مستاجرین و حقوق ایجاد شده خواهند بود.

ماده ۵- واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی مستقر در نواحی صنعتی روستایی در برخورداری از سیاستهای حمایتی وزارتخانه های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی در نواحی مزبور از اولویت برخوردار هستند.

ماده ۶- تمام نواحی صنعتی روستایی و واحدهای موجود در آن، مشمول مزایای قوانین و مقررات حمایت از مناطق کمتر توسعه یافته هستند.

ماده ۷- دستگاههای اجرایی ذیربط، مکلف هستند نسبت به تامین آب، برق، گاز و تلفن مورد نیاز واحدهای مستقر در نواحی صنعتی روستایی، اقدامات لازم را به عمل آورند.

تبصره: اجرای این ماده با ایجاد ردیف در قوانین بودجه سنواتی کل کشور محقق خواهد شد.

ماده ۸- نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور جاری نواحی صنعتی روستایی، همانند نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی است.

ماده ۹- سازمان جهاد کشاورزی استان و شرکتهای استانی، موظف هستند، هر شش ماه یکبار،اطلاعات مربوط به مطالعه و اجرای نواحی صنعتی روستایی را تبادل کنند.

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *