آمار صنایع کوچک استان

ردیف

عنوان شاخص

درصد

 
 

۱

نسبت تعداد واحدهای صنعتی به بهره برداری رسیده در شهرکها و نواحی صنعتی استان به کل واحدهای به بهره برداری رسیده استان (درصد)

۴۲%

 

۲

نسبت تعداد واحدهای صنعتی کوچک به بهره برداری رسیده در استان به کل واحدهای صنعتی به بهره برداری رسیده در استان (درصد)

۸۸%

 

۳

نسبت تعداد واحدهای کارگاهی به بهره برداری رسیده به واحدهای کارگاهی واگذار شده در سال ۱۳۹۰ (درصد)

_

 

۴

نسبت تعداد واحدهای صنعتی فعال شده در شهرکها و نواحی صنعتی به کل واحدهای غیرفعال در شهرکها و نواحی صنعتی (درصد)

۲۴۳%

 

۵

نسبت تعداد واحدهای صنعتی راه اندازی مجدد در شهرکها و نواحی صنعتی به کل واحدهای غیرفعال در شهرکها و نواحی صنعتی (درصد)

۲.۴%

 

۶

نسبت تعداد واحدهای متاثر(تعطیلی، کاهش تولید و کاهش پرسنل) به تعداد واحدهای غیر متاثر از هدفمندی یارانه ها (درصد)

۲.۵۰%

 

۷

نسبت تعداد واحدهای مجدد راه اندازی شده به تعداد واحدهای متاثر از هدفمندی یارانه ها (درصد)

۲۱.۰%

 

۸

نسبت میزان اشتغال ایجاد شده در شهرکها و نواحی صنعتی به کل میزان اشتغال صنعتی ایجاد شده در استان (درصد)

۲۱%

 

۹

نسبت میزان صادرات واحدهای صنعتی کوچک اسنان به کل میزان صادرات صنعتی استان (درصد)

۳%

 

۱۰

نسبت میزان ارزش افزوده صنایع کوچک اسنان به کل میزان ارزش افزوده در صنایع استان (درصد)

   

 

معاونت صنایع کوچک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-A+A
EnglishPersian