عنوان خدمت اصلی : ارائه خدمات مشاوره ای به واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ، صنایع کوچک و متوسط و ذینفعان خوشه های کسب و کار   ( شناسه خدمت : ۱۳۰۹۱۷۴۵۰۰۰ )

حوزه و مسئول ارائه خدمت

حوزه صنایع کوچک ( آقای دلفاردی )شماره تماس : ۳۱۲۷۲۰۲۵

مراحل فرآیند انجام خدمت
مدت زمان انجام خدمت

( ۳ ماه )

قوانین و مقررات

________________

استعلام های مورد نیاز

________________

هزینه دریافت خدمت

________________

پاسخ به سوالات متداول این خدمت

    مشاهده نظرات و پیشنهادات این خدمت

    ________________