عنوان خدمت اصلی : مجوز تغییرات قرارداد حق بهره برداری درشهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی( شناسه خدمت :   ۱۳۰۹۱۷۲۷۰۰۰ )

عنوان زیرخدمت :صدور مجوز نقل و انتقال قرارداد در شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ( شناسه خدمت :  ۱۳۰۹۱۷۲۷۱۰۰)

حوزه و مسئول ارائه خدمت

حوزه برنامه ریزی ( خانم فصیح زاده  ) شماره تماس : ۳۱۲۷۲۰۳۴

مراحل فرآیند انجام خدمت
مدت زمان انجام خدمت

(  ۲ هفته  )

قوانین و مقررات
  • موافقت شرکت شهرک های صنعتی و تنظیم صورتجلسه نقل و انتقال با ذکر شناسه ملی و اقرارنامه پیوست شماره ۶ ( رعایت ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی و مواد ۵۲ و ۵۹ قانون مالیات های مستقیم ) در دفتر شرکت استانی .
  • ارائه مجوز معتبر به نام انتقال گیرنده
  • پرداخت و تسویه کلیه بدهی و اسناد معوق
  • اخذ تعهد از انتقال گیرنده مبنی بر پرداخت اسناد سر رسید نشده ، در صورتیکه انتقال گیرنده کلیه اقساط سر رسید نشده را پرداخت نماید ( مشمول مشوق های مندرج در دستورالعمل نمی گردد ) مشمول ماده ۱۹  می شود.
  • در صورتیکه سند زمین موضوع قرارداد در رهن بانک و مؤسسه مالی اعتباری باشد موافقت بانک یا موسسه مالی اعتباری ارائه دهنده تسهیلات و موافقت بانک یا موسه مالی و اعتباری یا سایر اشخاص در صورتیکه دفترچه قرارداد در وثیقه آن نباشد.
  • نقل و انتقال موضوع قرارداد با سایر اشخاص قبل از تکمیل بنا و سالن تولید صرفاٌ برای یکبار با رعایت ضوابط و مقررات مجاز می باشد و جهت قراردادهای عرصه ای که فاقد هر گونه مستحدثات بوده مجاز نمی باشد.
استعلام های مورد نیاز

در صورتی که زمین موضوع قرارداد در رهن بانک باشد ، از بانک عامل استعلام بعمل می آید. همچنین استعلام از بیمه و دارائی مورد نیاز می باشد.

عدم بدهی به شرکت شهرک های صنعتی و شرکت خدماتی شهرک (در شهرک های دارای شرکت خدمات)

هزینه دریافت خدمت

در مناطق کمتر توسعه یافته سه در هزار قیمت مصوب روز و در مناطق توسعه یافته پنج در هزار قیمت مصوب روز دریافت می شود و مبلغ محاسبه شده  نباید  کمتر پانزده  میلیون  ریال  باشد

پاسخ به سوالات متداول این خدمت
  • آیا زمین خام قابل انتقال است ؟

خیر ، برای نقل و انتقال قرارداد ، حداقل میزان پیشرفت فیزیکی ، تکمیل سالن تولید می باشد.

 

  • نقل و انتقال قرارداد به نام بیش از یک نفر امکان پذیر است ؟ 

ملاک نقل و انتقال قرارداد ، مجوز ارائه شده می باشد که مطابق دستورالعمل های جاری جواز تاسیس تنها به نام یک شخص حقیقی یا حقوقی صادر می گردد .

 

  • آیا امکان خرید و فروش طرح ها و واحدهای صنعتی در شهرکها وجود دارد؟

انتقال زمین صنعتی خام به غیر ، مجاز نمی باشد ولی اگر طرف قرارداد در زمین بنا احداث کرده بشد یا به بهره برداری رسیده باشد با مجوز شرکت شهرک های صنعتی استان و با رعایت مقررات مربوطه می تواند نسبت به انتقال حقوق خود که در دفترچه قراراداد مشخص شده است به شخص ثالث اقدام نماید.

مشاهده نظرات و پیشنهادات این خدمت

________________